ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφαρμογή μεθόδων επιχειρηματικής αναλυτικής και ανάλυσης επιβίωσης στη διαχείριση πελατειακής βάσης
Εναλλακτικός τίτλος :The application of business analytics and survival analysis methods in customer base management
Δημιουργός :Κόκκας, Ιωάννης
Συντελεστής :Κορφιάτης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Λεκάκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :110σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9401
Περίληψη :Το κύριο μέλημα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με συνδρομητικά μοντέλα είναι η διατήρηση των πελατών, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές επιχειρήσεις, οι οποίες εστιάζουν στην ποιότητα των προϊόντων και την απόκτηση νέων πελατών. Η ανάλυση όμως και η διαχείριση της διάρκειας των συμβολαίων των πελατών είναι ένα αρκετά περίπλοκο πρόβλημα, το οποίο απασχολεί όλο και περισσότερες επιχειρήσεις. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η επεξήγηση των μοντέλων ανάλυσης επιβίωσης και η εφαρμογή τους για την ανάλυση και την πρόβλεψη του χρόνου επιβίωσης των πελατών. Η εργασία αποτελείται από τέσσερις ενότητες, στην πρώτη ενότητα αναλύεται ο όρος churn, καθώς και ο τρόπος ανάλυσης του με μεθόδους ανάλυσης επιβίωσης. Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στο απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και τις βασικές ορολογίες στις οποίες βασίζεται η ανάλυση επιβίωσης. Στην Τρίτη ενότητα γίνεται επεξήγηση της μεθοδολογίας των αναλύσεων επιβίωσης , όπως είναι οι στατιστικές μεθόδοι, τα χαρακτηριστικά των δεδομένων σε τέτοιου είδους αναλύσεις και οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται. Το τελευταίο μέρος της πτυχιακής αποτελείται από την εφαρμογή των πιο διαδεδομένων μεθόδων (Kaplan Meier και Cox) σε δεδομένα που αφορούν τη διάρκεια των συνδρομών των πελατών μιας εταιρίας τηλεπικοινωνιών. Η εργασία ολοκληρώνεται με συμπεράσματα που προκύπτουν από τα παραπάνω μοντέλα καθώς και την μελλοντική επέκταση που μπορεί να πραγματοποιηθεί στην συγκεκριμένη μελέτη.
The main concern of companies that operate with subscription models is customer retention, unlike traditional companies that focus on product quality and gaining new customers. Αnalyzing and managing the duration of customer contracts is a rather complex problem, which concerns more and more companies. The purpose of this thesis is to explain the survival analysis models and their application for the analysis and prediction of customers' survival time. The paper consists of four sections, in the first section the term churn is analyzed, as well as how to analyze it with survival analysis methods. The second section focuses on the necessary theoretical background and the basic terminology on which survival analysis is based. The third section explains the methodology of survival analysis, such as statistical methods, the characteristics of the data in such analyzes, and the definitions used. The last part of the dissertation consists of the application of the most common methods (Kaplan Meier and Cox) to data concerning the duration of subscriptions of a telecommunications company's customers. The thesis is completed with conclusions that emerge from the above models as well as the future extension that can be carried out in this study.
Λέξη κλειδί :Ανάλυση επιβίωσης
Επιχειρήσεις με μοντέλο συνδρομών
Διατήρηση πελατών
Αποχώρηση πελατών
Πρόβλεψη αποχώρησης πελατών
Survival analysis
Subscription-based companies
Customer retention
Cox proportional hazards
Churn prediction
Διαθέσιμο από :2022-04-14 02:26:17
Ημερομηνία έκδοσης :04/12/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-14 02:26:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kokkas_2022.pdf

Τύπος: application/pdf