ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων έπειτα από μια εξαγορά ή συγχώνευση
Εναλλακτικός τίτλος :Information system integration after a merge or acquisition
Δημιουργός :Ανδρεοπούλου, Βασιλεία
Συντελεστής :Πουλούδη, Αθανασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Πουλυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :47σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9391
Περίληψη :Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η κατοχή και αξιοποίηση πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για οποιαδήποτε επιχείρηση στις μέρες μας, στη διπλωματική μου εργασία αναλύονται οι ευκαιρίες ή τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από την ενοποίηση δύο πληροφοριακών συστημάτων λόγω συγχώνευσης ή εξαγοράς εταιριών. Σκοπός είναι η περιγραφή και η ανάλυση των στοιχείων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ενοποίηση, των δεδομένων που πρέπει η διοίκηση να λάβει υπόψιν της κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και των προβλημάτων ή ευκαιριών που μπορεί να εμφανιστούν τόσο κατά τη σχεδίαση όσο και κατά την εφαρμογή του νέου συστήματος. Στη μελέτη μας αναλύουμε αποτελέσματα όπως αυτά προέκυψαν από ένα πραγματικό σενάριο, την ενοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος εταιρίας που δραστηριοποιείται στο χώρο της παραναυτιλίας, η οποία εξαγοράστηκε από πολυεθνική ανταγωνίστρια. Αναλύονται τα εμπόδια ή οι ευκαιρίες που προέκυψαν, τόσο κατά τη σχεδίαση του νέου συστήματος όσο και κατά την εφαρμογή του. Τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν προέρχονται από πληροφορίες που έχουν αντληθεί τόσο από τους σχεδιαστές όσο και από τους τελικούς χρήστες του ενοποιημένου προγράμματος.
Taking into consideration the fact that possession and use of information is vital for any business today, my dissertation analyzes the opportunities or problems that may arise from the integration of two information systems due to a merge or acquisition of companies. The purpose is to describe and analyze the data that can be used for the integration, the data that the management must take into account when making the relevant decisions and the problems or opportunities that may arise both during the design and during the implementation of the new system. In our study we analyze results as they emerged from a real scenario, the integration of an information system of a company operating in the field of shipping, which was acquired by a multinational competitor. The obstacles or opportunities that have arisen are analyzed, both during the design of the new system and during its implementation. The data that will be presented come from information that has been extracted from both the designers and the end users of the integrated program.
Λέξη κλειδί :Πληροφοριακά συστήματα
Ενοποίηση
Ναυτιλία
Εξαγορές
Συγχωνεύσεις
Information system
Implementation
Shipping industry
Acquisitions
Mergers
Διαθέσιμο από :2022-04-13 23:32:27
Ημερομηνία έκδοσης :04/12/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-13 23:32:27
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Andreopoulou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf