ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :International portfolio management
Εναλλακτικός τίτλος :Διαχείριση διεθνούς χαρτοφυλακίου
Δημιουργός :Tsolakis, Vasileios
Τσολάκης, Βασίλειος
Συντελεστής :Topaloglou, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Bilias, Ioannis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9387
Περίληψη :In this thesis we investigate the international portfolio management. We are searching for different kinds (8 in total) of the potential risks an investor’s portfolio might face. Moreover, we investigate the potential comparison between international and domestic portfolios performance and efficiency. The impact of foreign diversification is dependent on a number of elements, which we examine in that section from a financial and econometrical standpoint.Finally that we analyze the empirical part we use data from different financial markets in order to find the portfolio optimization problem of a domestic and an international portfolio.
Σε αυτή τη διατριβή διερευνούμε τη διεθνή διαχείριση χαρτοφυλακίου. Αναζητούμε διαφορετικά είδη (8 συνολικά) των πιθανών κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσει το χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή.Επιπλέον, διερευνούμε την πιθανή σύγκριση μεταξύ διεθνών και εγχώριων χαρτοφυλακίων απόδοσης και αποτελεσματικότητας. Ο αντίκτυπος της ξένης διαφοροποίησης εξαρτάται από μια σειρά στοιχείων, τα οποία εξετάζουμε σε αυτήν την ενότητα από οικονομική και οικονομετρική άποψη.Τέλος που αναλύουμε το εμπειρικό μέρος χρησιμοποιούμε δεδομένα από διαφορετικές χρηματοοικονομικές αγορές προκειμένου να βρούμε το πρόβλημα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου ενός εγχώριου και ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου.
Λέξη κλειδί :Χαρτοφυλάκιο
Μετοχές
CVaR
Portfolio
Stocks
Διαθέσιμο από :2022-04-12 21:59:03
Ημερομηνία έκδοσης :03/28/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-12 21:59:03
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsolakis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf