ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Cloud adoption: a new challenge that companies have to face
Εναλλακτικός τίτλος :Υιοθέτηση υπολογιστικού νέφους: μια νέα πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις
Δημιουργός :Barmpa, Melina
Μπάρμπα, Μελίνα
Συντελεστής :Mamakou, Xenia (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9384
Περίληψη :The purpose of this study is to identify and assess the factors that may influence a company's decision to adopt cloud computing in the Greek market. This study firstly discusses some of the major challenges and difficulties for cloud computing from an organizational and technical perspective. Various research challenges relating to the following topics are discussed: the organizational changes brought about by cloud computing; the economic and organizational implications of its utility billing model; the security, regulatory, business continuity and privacy issues that cloud computing raises, as well as the trust that company and cloud provider should develop. Then, the various approaches and theories that have been used in order to evaluate Cloud Adoption are analyzed and for this research, a framework that combines both TOE and cost factors is selected. Considering an already adopted framework, a questionnaire was designed and completed by the management of a variety of companies in Greece. Then, a qualitative analysis of the results was performed according to PLS-SEM methodology via the SmartPLS tool.The study results determined that management’s perception of technical and environmental factors significantly influences the adoption of cloud computing. Moreover, the result of the study also indicates that regarding the technical factor, security is one of the significant factors that influence this decision both in terms of the measures and the mechanisms that cloud providers have in place. Regarding environmental factors, as one or more cloud providers provide the Cloud computing solutions, the cloud provider’s expertise in the industry’s solutions, the references that may have as well as the number and the variety of the cloud providers that offer adequate services have a significant impact on the company's decision.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν την απόφαση μιας εταιρείας να υιοθετήσει το cloud computing στην ελληνική αγορά. Αυτή η μελέτη αρχικά παρουσιάζει μερικές από τις κύριες προκλήσεις και δυσκολίες για το cloud computing από οργανωτική και τεχνική άποψη. Συμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί αναλύονται προκλλησεςι που σχετίζονται με τα ακόλουθα θέματα: οι οργανωτικές αλλαγές που επιφέρει το cloud computing, τις οικονομικές και οργανωτικές επιπτώσεις του μοντέλου τιμολόγησης χρησιμότητας, τα ζητήματα ασφάλειας, κανονιστικές, επιχειρηματικής συνέχειας και απορρήτου που εγείρει το cloud computing, καθώς και την εμπιστοσύνη που πρέπει να αναπτύξουν η εταιρεία και ο πάροχος cloud. Στη συνέχεια, αναλύονται οι διάφορες προσεγγίσεις και θεωρίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του Cloud Adoption και για την παρούσα έρευνα επιλέγεται ένα πλαίσιο που συνδυάζει παράγοντες TOE και κόστους. Λαμβάνοντας υπόψη ένα ήδη υιοθετημένο πλαίσιο, σχεδιάστηκε και συμπληρώθηκε ένα ερωτηματολόγιο από τη διοίκηση διαφόρων εταιρειών στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη μεθοδολογία PLS-SEM μέσω του εργαλείου SmartPLS.Τα αποτελέσματα της μελέτης προσδιόρισαν ότι η αντίληψη της διοίκησης για τεχνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες επηρεάζει σημαντικά την υιοθέτηση του υπολογιστικού νέφους. Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με τον τεχνικό παράγοντα, η ασφάλεια είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την απόφαση τόσο ως προς τα μέτρα όσο και τους μηχανισμούς που διαθέτουν οι πάροχοι cloud. Όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, πολύ σημαντικό είναι η τεχνογνωσία του παρόχου cloud στις λύσεις του κλάδου, οι αναφορές που μπορεί να έχει καθώς και ο αριθμός και η ποικιλία των παρόχων cloud που προσφέρουν επαρκείς υπηρεσίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο με απόφαση της εταιρείας.
Λέξη κλειδί :Υπολογιστικό νέφος
Υιοθέτηση υπολογιστικού νέφους
Μοντέλο δομικών εξισώσεων
Προκλήσεις
Εμπόδια
Cloud computing
Cloud adoption
Structural equation modelling
Challenges
Barriers
Διαθέσιμο από :2022-04-12 14:45:48
Ημερομηνία έκδοσης :03/16/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-12 14:45:48
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Barmpa_2021.pdf

Τύπος: application/pdf