ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effects of monetary policy in corporate finance
Εναλλακτικός τίτλος :Οι επιπτώσεις της νομισματικής πολιτικής στην χρηματοοικονομική δομή των επιχειρήσεων
Δημιουργός :Φιλιππόπουλος, Σεραφείμ
Συντελεστής :Καζάνας, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κουρέτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Αγοράκη, Μαρία-Ελένη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :49σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9378
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τις επιπτώσεις της Νομισματικής Πολιτικής στην Χρηματοοικονομική Δομή των επιχειρήσεων προσπαθώντας παράλληλα να εκμαιεύσει μερικά συμπεράσματα βασιζόμενη πάντα στην υπάρχουσα βιβλιογραφία η όποια έχει συγγραφεί για το εν λόγω ζήτημα. Επεξηγώντας πλήρως τις έννοιες της Νομισματικής Πολιτικής καθώς και των κλάδων της Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων που θα μας απασχολήσουν και αναλύοντας σε βάθος την συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ της Νομισματικής Πολιτικής και της Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων , καταλήγει σε χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην βελτιστοποίηση του τρόπου με τον οποίο ασκείται η Νομισματική Πολιτική στην εκάστοτε οικονομία ενισχύοντας έτσι και την Χρηματοοικονομική υγεία των Επιχειρήσεων. Όσον αφορά την εμπειρική μελέτη η οποία διεξήχθη για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής εργασίας , ερευνήθηκε η επίπτωση της Ποσοτικής Χαλάρωσης στην αγορά μετοχών της Αμερικής η οποία εφαρμόστηκε κατά την περίοδο που ξέσπασε η Οικονομική κρίση του 2008. Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την εν λόγω εμπειρική μελέτη είναι πως η Ποσοτική Χαλάρωση που εφαρμόστηκε από την Κεντρική Τράπεζα είχε θετική επίπτωση στην αγορά μετοχών της Αμερικής.
This particular thesis studies the effects of Monetary Policy in Corporate Finance, while it seeks to draw some conclusions based on the existing literature that has been written over the years regarding this very subject. Defining fully and precisely the meaning of Monetary Policy as well as the parts of Corporate Finance that are related to this subject, while elaborating the relation between Monetary Policy and Corporate Finance, it ends up to some useful conclusions that they might improve the way in which Monetary Policy is being formulated by each Government and Central Banks. An improvement that can lead to a better Policy and more Financial health to the Corporates. As far as the empirical research is concerned, which has been conducted for the needs of this thesis, we researched the effects of the Quantitative Easing that had been implemented by the Fed in the U.S Economy in the period of 2008 in the stock market. We reached to the conclusion that the QE had a positive impact in the U.S stock market.
Λέξη κλειδί :Νομισματική πολιτική
Ποσοτική χαλάρωση
Προσφορά χρήματος
Χρηματοοικονομική επιχειρήσεων
Κεφαλαιακή δομή
Monetary policy
Quantitative easing
Money supply
Corporate finance
Capital structure
Διαθέσιμο από :2022-04-12 17:26:20
Ημερομηνία έκδοσης :02/24/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-12 17:26:20
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Filippopoulos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf