ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Inequality as a race between education, technology and globalization
Εναλλακτικός τίτλος :Η ανισότητα ως ένας αγώνας μεταξύ εκπαίδευσης, τεχνολογίας και παγκοσμιοποίησης
Δημιουργός :Flerianou, Anastasia-Maria
Φλεριανού, Αναστασία-Μαρία
Συντελεστής :Kammas, Pantelis (Επιβλέπων καθηγητής)
Economides, George (Εξεταστής)
Konstantinou, Panagiotis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62σ.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9377
Περίληψη :In this research paper, we introduce the phenomenon of the increasing income inequalities in relation to possible causes. According to literature, the main factors that cause inequalities are education, technology and globalization. In the part of introduction is presented the evolution of the economic inequalities and their roots along with some historical events. In the next section, the relevant literature is set about the possible correlation based on previous work. In the data section, the data and variables used for the purpose of this research are described in order to be examined in the following part, taking into consideration figures and reporting results. In the final part, we conclude and list possible policies for dealing with inequalities.
Σε αυτή την εργασία αναλύουμε το φαινόμενο των αυξανόμενων εισοδηματικών ανισοτήτων σε σχέση με πιθανές αιτίες. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι κύριοι παράγοντες που προκαλούν ανισότητες είναι η εκπαίδευση, η τεχνολογία και η παγκοσμιοποίηση. Σαν εισαγωγή παρουσιάζεται η εξέλιξη των οικονομικών ανισοτήτων και οι ρίζες τους μαζί με κάποια ιστορικά γεγονότα. Στην επόμενη ενότητα, παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία σχετικά με την πιθανή συσχέτιση με βάση προηγούμενες έρευνες. Στην ενότητα των δεδομένων, περιγράφονται τα δεδομένα και οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας προκειμένου να εξεταστούν στο επόμενο μέρος, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία και τα αποτελέσματα αναφοράς. Στο τελευταίο μέρος, καταλήγουμε και παραθέτουμε πιθανές πολιτικές για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων.
Λέξη κλειδί :Οικονομική ανισότητα
Εκπαίδευση
Τεχνολογία
Παγκοσμιοποίηση
Economic inequality
Education
Technology
Globalization
Διαθέσιμο από :2022-04-12 00:25:54
Ημερομηνία έκδοσης :03/04/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-12 00:25:54
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Flerianou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf