ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η διοίκηση ταλέντου και η επίδρασή της στις εργασιακές στάσεις (σε οργανισμούς που ασχολούνται με την τεχνολογία)
Εναλλακτικός τίτλος :Talent management and its impact on work attitudes (in organizations dealing with technology)
Δημιουργός :Μανουκάκη, Αθηνά-Αικατερίνη
Συντελεστής :Παναγιωτοπούλου, Λήδα (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :115σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9348
Περίληψη :Είναι γεγονός ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις αποτελούν ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει, συνεπώς αυτό είναι κάτι το οποίο τις καθιστά να αγωνίζονται συνεχώς για την επιβίωσή τους. Αυτό όμως που θα κάνει τους οργανισμούς να ξεχωρίσουν και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο τους είναι το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα το οποίο δεν είναι άλλο από το ανθρώπινο δυναμικό τους. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να μελετήσει και να ερευνήσει την Διοίκηση Ταλέντου σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με την τεχνολογία και να εξετάσει παράλληλα τις εργασιακές στάσεις των εργαζομένων. Αυτές οι στάσεις είναι η Οργανωσιακή Δέσμευση, η Αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Υποστήριξη, η Δέσμευση Καριέρας και η Πρόθεσης Αποχώρησης. Για την ανάλυση και εξαγωγή αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα σε 155 εργαζόμενους σε διάφορες επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας οι οποίοι εργάζονταν είτε στο HR τμήμα είτε στο IT τμήμα. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικά θετική συσχέτιση ανάμεσα στην διοίκηση ταλέντου και την οργανωσιακή δέσμευση καθώς επίσης σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη και την πρόθεση αποχώρησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφώνησαν με την βιβλιογραφία, ενώ παράλληλα συζητήθηκαν οι εφαρμογές που θα μπορούσαν να έχουν αυτά τα ευρήματα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Αυτό όμως που είναι σημαντικό και πρέπει να μείνει από αυτή την έρευνα είναι ότι όσο σημαντικό είναι να διοικήσει σωστά κάποιος τα ταλέντα του οργανισμού του άλλο τόσο σημαντικό είναι να εφαρμόσει και τις ανάλογες πρακτικές για να παραμείνουν δεσμευμένα με αυτόν τον οργανισμό.
It is a fact that modern business is an environment that is constantly changing, this is something that makes the companies strive for their survival. But what will make their organizations stand out and bring them closer to their goal, is their competitive advantage which is none other than their human resources. The purpose of this paper is to study and research the Talent Management in companies that deal with technology and to examine at the same time the employees’ attitudes. These attitudes are Organizational Commitment, Perceived Organizational Support, Career Commitment, and Intention to Quit. For the analysis and extraction of results, a quantitative survey was conducted on 155 employees who work in various technology companies who also work either in the HR department or in the IT department. The results showed a significant positive correlation between talent management and organizational commitment, as well as a significant correlation between perceived organizational support and intention to quit. The findings agreed with the literature, while the applications that these findings could have in Human Resources Management were discussed, as well as suggestions for further research. But what is important and should be left out of this research is that as important as it is to properly manage the talents of one's organization, it is just as important to apply the corresponding practices in order these talents remain committed to this organization.
Λέξη κλειδί :Διοίκηση ταλέντου
Οργανωσιακή δέσμευση
Αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη
Δέσμευση καριέρας
Πρόθεσης αποχώρησης
Talent management
Organizational commitment
Perceived organizational support
Career commitment
Turnover intention
Διαθέσιμο από :2022-04-05 12:24:59
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-05 12:24:59
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Manoukaki_2022.pdf

Τύπος: application/pdf