ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ομαδική ανθεκτικότητα: η επίδραση της συμπερίληψης, της ψυχολογικής ασφάλειας, των συνδέσεων υψηλής ποιότητας και της ομαδικής μάθησης
Εναλλακτικός τίτλος :Team resilience: the effect of inclusion, psychological safety, high quality connections and team learning
Δημιουργός :Γιαντζόγλου, Χριστίνα
Συντελεστής :Νικάνδρου, Ειρήνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :119σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9329
Περίληψη :Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια επιχειρεί να εξετάσει τη συσχέτιση που παρουσιάζεται ανάμεσα στην ομαδική ανθεκτικότητα (team resilience), τη συμπερίληψη (inclusiveness), την ψυχολογική ασφάλεια (psychological safety), τις συνδέσεις υψηλής ποιότητας (high quality connections) και την ομαδική μάθηση (team learning), μέσα στο οργανωσιακό περιβάλλον. Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός και το βεληνεκές επιρροής που ασκούν οι ανεξάρτητες μεταβλητές στην εξαρτημένη, την ανθεκτικότητα των ομάδων, ποια είναι η σημασία της και με τι τρόπο επηρεάζει την ποιοτική, παραγωγική και αποδοτική συμπεριφορά του εργαζομένου μέσα στον οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα, το ερευνητικό ενδιαφέρον της ερευνήτριας επικεντρώνεται στο πώς η επιδρά η συμπερίληψη που αισθάνεται το άτομο στο εργασιακό περιβάλλον, η αίσθηση ψυχολογικής ασφάλειας που νιώθει στον οργανισμό, οι συνδέσεις υψηλής ποιότητας που συνάπτει επηρεάζουν θετικά την ανθεκτικότητά του, και σε τι βαθμό μπορεί να επιδράσει το team learning θετικά σε αυτό.Η σημασία του θέματος, έγκειται στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός περιβάλλοντος αποδοτικού, με κλίμα ομαλής και εύρυθμης συνεργασίας μεταξύ των συναδέλφων και στόχο την εργασιακή ικανοποίηση των ατόμων, την ενίσχυση των επιπέδων οργανωσιακής δέσμευσης και τη συνεισφορά στην ακαδημαϊκή έρευνα για ένα πιο υγιές και φιλόξενο εργασιακό περιβάλλον. Η εν λόγω εργασία γίνεται με τη διεξαγωγή βιβλιογραφικής έρευνας και ποσοτικής έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS.Αρχικά, πραγματοποιείται βιβλιογραφική επισκόπηση των κυρίαρχων μεταβλητών υπό εξέταση. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολούθησε η ερευνήτρια, τα κυριότερα στοιχεία του δείγματος, τα μέσα και η διαδικασία συλλογής δεδομένων, τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Ακολούθως, γίνεται ανάλυση και συζήτηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Τέλος, αναλύονται οι περιορισμοί της έρευνας και γίνονται προτάσεις για μελλοντική ερευνητική δραστηριότητα.
This current thesis is an attempt to analyze the concept of team resilience and the correlation between inclusiveness, psychological safety, high quality connections, as well as training with the main dependent variable, team resilience in the organizational environment. The purpose of the research is to determine the degree and range of influence that the independent variables have on the dependent variable, team resilience, the level of its importance is and how it affects the productivity the job performance and his efficiency within the organization. More specifically, the researcher's interest is focused on how the inclusion that the individual feels in the work environment, the sense of psychological safety he feels in the organization, the high quality connections he forms with colleagues, positively affect his resilience, and to what extent team learning can have a positive effect on it.The importance of the topic lies in the effort to create a safe environment, with a climate of smooth and orderly cooperation between colleagues, aiming at the job satisfaction of individuals, enhancing levels of organizational commitment, and contributing to academic research for a healthier and more welcoming work environment. This research is implemented by conducting a literature survey and a quantitative survey using a questionnaire. The data is processed and analyzed with the use of SPSS statistical package.Initially, a literature review of the dominant variables under consideration is carried out. Then, follows an analysis of the methodology used by the researcher, the main elements of the sample, the means and process of data collection. Hereinafter, follows a presentation of the results obtained. This is followed by an analysis and discussion of the research results. Finally, the limitations of the research are analyzed and suggestions for future research activity are made.
Λέξη κλειδί :Ομαδική ανθεκτικότητα
Συμπερίληψη
Ψυχολογική ασφάλεια
Συνδέσεις υψηλής ποιότητας
Ομαδική μάθηση
Team resilience
Inclusiveness
Psychological safety
High quality connections
Team learning
Διαθέσιμο από :2022-04-01 23:07:08
Ημερομηνία έκδοσης :01/31/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-01 23:07:08
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giantzoglou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf