ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανίχνευση των παραγόντων διοίκησης ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού στις ελληνικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας "investors in people"
Εναλλακτικός τίτλος :Detection of human resources quality management factors in Greek enterprises according to the quality standard "investors in people"
Δημιουργός :Παππά, Αλεξία
Συντελεστής :Ντέλιου, Κλεοπάτρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :165σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9324
Περίληψη :Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος στη προσπάθεια ενός οργανισμού για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, καθώς βοηθά τους οργανισμούς στο να αποκτήσουν έναν στόχο και μια σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο η εφαρμογή της δεν είναι πάντα αποτελεσματική, καθώς εξαρτάται από πλήθος παραγόντων που σχετίζονται με τον οργανισμό. Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που συμβάλει στην επιτυχία της ΔΟΠ μέσα από τις πρακτικές υψηλής απόδοσης. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κάλυψης των ερευνητικών κενών που εμφανίζονταν στη βιβλιογραφία, αναφορικά με το κομμάτι της ποιότητας στους οργανισμούς, ευελπιστώντας να αποτελέσει έναυσμα για περεταίρω διερεύνηση του θέματος. Στόχος ήταν να γίνει μια προσπάθεια ανίχνευσης των παραγόντων ΔΑΔ στις ελληνικές επιχειρήσεις, με βάση το πρότυπο ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού “Investors in People”. Με τη χρήση ερωτηματολογίου που χρησιμοποιούνται από τον ίδιο τον φορέα, συλλέχθηκαν 151 απαντήσεις (Ν=151). Οι αναλύσεις βασίστηκαν στον διαχωρισμό 2 πληθυσμών: στους οργανισμούς που ακολουθούν πρότυπα/μοντέλα ποιότητας και αυτούς που δεν ακολουθούν. Τα κυριότερα αποτελέσματα που προέκυψαν αναφορικά με τους παράγοντες του προτύπου, ήταν ότι η απόδοση των οργανισμών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων, από την ηγεσία και παρακίνησή τους και την υιοθέτηση αξιών του οργανισμού. Έπειτα, σε επίπεδο ανάλυσης υποθέσεων, αρχικά προέκυψε ότι ο βαθμός εφαρμογής των παραγόντων του Investors in People είναι ανεξάρτητος της εφαρμογής μοντέλων/προτύπων ποιότητας σε έναν οργανισμό, με εξαίρεση τον παράγοντα διαρκούς βελτίωσης, γεγονός που επιβεβαιώνει το νόημα των προτύπων, που έχουν ως σκοπό τη συστηματική βελτίωσης όλων των λειτουργιών μίας επιχείρησης. Στη συνέχεια, αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των πρακτικών ΔΑΔ στην Ελλάδα και της εφαρμογής μοντέλων/προτύπων ποιότητας. Τα παραπάνω αποτελέσματα οδηγούν σε σκέψεις αναφορικά με το εάν εφαρμόζονται αρκετά πρότυπα και πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, ενώ δίνουν έμπνευση για περισσότερη μελλοντική ανάλυση.
Total Quality Management is considered a cornerstone in the organization’s attempt to obtain a competitive advantage, because it helps achieve a certain target and move to the right direction. Nevertheless, its application isn’t always effective, as it depends on numerous factors related to the organization. HR is a crucial factor that contributes to the success of TQM through high efficiency practices. The present research was formulated in the frame of covering gaps in the field of Quality in organizations, hoping to instigate further research. The principal goal of the research was to detect the HR factors in Greek companies, based on the quality standard for human resources named Investors in People. With the use of a questionnaire officially used by the IIP Organization we conducted a survey and collected a sample of 151 respondents. (N=151). Analysis was based on the differentiation of two populations: the organizations which follow quality standards/models and those that do not.The main findings regarding the factors of the standard are related to the fact that the efficiency of the organization was affected mainly by the management of employee performance, leadership, motivation and the adoption of shared organizational values. Furthermore, at the hypothesis testing level, we concluded that the application of all but one factors of the investors in people standard were independent to the application of quality standards/models. The exception in this conclusion, as expected, was the factor of continuous improvement, which is the mechanism of total quality management and it is highly affected by the use of standards. Moreover, our analysis showed that there is no correlation between HR practices and the application of quality models/standards in Greece. All the above results lead to questions related to the need for HR quality standards and human resource practices in Greece. At the same time, these results, provide the researcher with inspiration and motivation for further research analysis.
Λέξη κλειδί :Ελληνικές επιχειρήσεις
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Investors in People
Greek enterprises
Total Quality Management
Human Resources Management
Διαθέσιμο από :2023-04-01
Ημερομηνία έκδοσης :03/22/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-01 13:07:12
Δικαιώματα χρήσης :One-year restricted access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pappa_2021.pdf

Τύπος: application/pdf