ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος και της ισορροπίας προσωπικής και επαγγελματικής ζωής στην εργασιακή ευημερία, την περίοδο του Covid-19
Εναλλακτικός τίτλος :The impact of the work environment and work-life balance on work well-being in the Covid-19 period
Δημιουργός :Αδάμου, Ευαγγελία
Συντελεστής :Χυτήρη, Αλεξάνδρα-Παρασκευή (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :161σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9309
Περίληψη :Η ευημερία συνιστά μια υποκειμενική και αντιλαμβανόμενη κατάσταση για τα άτομα, και καθορίζεται από διαφορετικά κριτήρια και επιταγές για το καθένα. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μία πολυσύνθετη έννοια, που απαιτεί την ικανοποίηση πληθώρας συνιστωσών ώστε να πληρείται. Η εργασιακή ευημερία δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς επηρεάζεται από ποικιλία παραγόντων, που τελικά καθορίζουν την απόδοση, την παραγωγικότητα, την ικανοποίηση και δέσμευση των ατόμων. Σε μία εποχή που οι εργαζόμενοι δαπανούν τουλάχιστον το ένα τρίτο της ημέρας τους στο εργασιακό περιβάλλον, η αναγνώριση των πτυχών που διαμορφώνουν την ευημερία είναι, συνεπώς, επιτακτική για τη βιωσιμότητά των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, η έλευση της πανδημίας του COVID-19 επηρέασε όλα τα φάσματα της ζωής μας και άλλαξε ριζικά τον τρόπο διεξαγωγής της εργασίας. Η παρούσα εκπόνηση θα διερευνήσει το θεωρητικό υπόβαθρο του εργασιακού περιβάλλοντος -και συγκεκριμένα την υγεία και ασφάλεια, την αυτονομία, το εργασιακό άγχος, τις αμοιβές, το μοντέλο απαιτήσεων και πόρων JD-R- καθώς και της ισορροπίας προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, και θα επιχειρήσει να εντοπίσει τη σχέση τους με την ευημερία των εργαζομένων, την περίοδο της πανδημίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας (σε δείγμα Ν=334) αποδεικνύουν τη θετική αυτή συσχέτιση. Ακόμα, ως βασικές συνιστώσες διαφοροποίησης των απαντήσεων καθορίζονται, πέρα από τον COVID-19, η δυνατότητα τηλεργασίας, το φύλο και η ιδιότητα του φροντιστή. Η έρευνα έδειξε και με γνώμονα τους προαναφερθέντες παράγοντες, τη θετική συσχέτιση της ευημερίας με το εργασιακό περιβάλλον και την ισορροπία των βασικών σφαιρών της ζωής του ατόμου. Τέλος, επιβεβαιώθηκε πως η ευημερία των γυναικών είναι χαμηλότερη από αυτή των ανδρών. Ωστόσο, σε αντίθεση με προγενέστερες έρευνες, διαπιστώθηκε πως, ανεξάρτητα του φύλου τους, οι φροντιστές σημειώνουν χαμηλότερη ευημερία από τα άτομα που δεν διαθέτουν αυτή την ιδιότητα.
Well-being is a subjective and perceived state for individuals and is determined by different criteria and requirements for each one of them. In any case, it is a complex concept that requires a multitude of components to be fulfilled. Well-being at work is no exception, as it is influenced by a variety of factors that determine the performance, productivity, satisfaction, and commitment of individuals. At a time when employees spend a third of their day in the work environment, recognizing the aspects that shape well-being is therefore imperative for businesses and their sustainability. At the same time, the arrival of the COVID-19 pandemic has affected all aspects of our lives and has radically changed the way work is conducted. This paper will explore the theoretical background of the work environment - namely health and safety, autonomy, work stress, rewards, the JD-R model of demands and resources - and work-life balance and will attempt to identify their relationship with employee well-being, during the pandemic era. The results of the survey (on a sample of N=334) demonstrate this positive correlation. Furthermore, in addition to the COVID-19 environment, the ability to remote work, gender and carer status are identified as key components of variation in responses. The survey has shown, also based on the above-mentioned factors, the positive correlation between well-being and the working environment and the balance of the main spheres of the individual's life. Finally, it was confirmed that women's well- being is lower than men’s. However, in contrast to previous research, it was found that, regardless of their gender, carers have lower well-being than people who lack this status.
Λέξη κλειδί :Εργασιακή ευημερία
Εργασιακό περιβάλλον
Ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής
Τηλεργασία
Well-being at work
Work environment
work-life balance
Work from home
Teleworking
Covid-19
Διαθέσιμο από :2022-03-30 22:10:48
Ημερομηνία έκδοσης :03/22/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-30 22:10:48
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Adamou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf