ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελετώντας τη χρήση των social networking sites από την πλευρά των υποψηφίων και της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
Εναλλακτικός τίτλος :Studying the use of social networking sites from both sides of candidates and human resources
Δημιουργός :Μανιουδάκη, Άννα-Μαρία
Συντελεστής :Γεωργίου, Κωνσταντίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :125σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9304
Περίληψη :Στη σημερινή εποχή η τεχνολογία εξελίσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και πραγματοποιούνται συνεχείς αλλαγές με αποτέλεσμα να εμφανίζονται προκλήσεις στις οποίες οι οργανισμοί καλούνται να ανταπεξέλθουν. Μια από τις τεχνολογικές εξελίξεις είναι και η δημιουργία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που με την πάροδο των χρόνων έχουν εισέλθει αισθητά τόσο στην καθημερινότητα των ανθρώπων όσο και των οργανισμών. H αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SNS) κατά την προσέλκυση και επιλογή ανθρώπινου δυναμικού δεν αποτελεί κάτι νέο καθώς έχει παρατηρηθεί ευρέως τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω των αξιοσημείωτων πλεονεκτημάτων που προσφέρουν. Ωστόσο η χρήση των εν λόγω μέσων εγκυμονεί κινδύνους τους οποίους οι οργανισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη. Στην παρούσα διπλωματική εργασία στόχος είναι η μελέτη της εξέλιξης της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τόσο από τα άτομα που αναζητούν εργασία όσο και από τους επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού που ασχολούνται με την προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων. Αποτελεί ακόμη συνέχεια της αντίστοιχης έρευνας που διεξήχθη στην Ελλάδα το 2014 και εμπλουτίζεται με την διερεύνηση του εν λόγω θέματος για άτομα που ανήκουν στον κλάδο του ΙΤ προκειμένου να αποκρυσταλλώσει ομοιότητες και διαφορές. Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας παρατηρείται αυξητική τάση γενικής ενασχόλησης με τα SNS τόσο από τους αναζητούντες εργασίας όσο και από τους επαγγελματίες ΔΑΔ. Όσον αφορά την αναζήτηση εργασίας η χρήση των job boards παραμένει σταθερή ενώ το LinkedIn σημειώνει σημαντική αύξηση τόσο κατά τη χρήση όσο και την αντίληψη της αποτελεσματικότητας του με τα υπόλοιπα SNS (μη επαγγελματικά προσανατολισμένα) για τα οποία διαπιστώθηκε ότι ενδέχεται να εγκυμονούν μεροληπτικές συμπεριφορές να διαθέτουν δευτερεύοντα ρόλο. Αναφορικά με το LinkedIn διαπιστώσαμε ακόμα πως το επίπεδο σπουδών συσχετίζεται θετικά με την αξιοποίηση του κατά την αναζήτηση εργασίας. Σχετικά με τους επαγγελματίες ΔΑΔ παρατηρήθηκε αυξητική τάση της χρήσης του LinkedIn κατά την αναζήτηση υποψηφίων αλλά και της αντίληψης της αποτελεσματικότητας του. Τέλος, έγινε αντιληπτό ότι το LinkedIn χρησιμοποιείται εκτενέστερα κατά τη αναζήτηση senior υποψηφίων ενώ ταυτόχρονα θεωρείται πιο αποτελεσματικό για τους υποψηφίους στον τομέα του IT σε σχέση με τα υπόλοιπα SNS.
Nowadays, technology is evolving at a dizzying pace and constant changes are taking place, resulting in challenges that organizations have to encounter. One of the technological developments is the creation of social networking sites (SNS) which have entered significantly into daily lives of both people and organizations. Although the use of social networking sites in attracting and selecting human resources has been widely observed in recent years due to the remarkable advantages they offer, there are also some significant challenges that the organizations must be aware of. The aim of this dissertation is to study the evolution of the use of social media by both job seekers and HR professionals. It is still a continuation of the corresponding research conducted in Greece in 2014 and is enriched with the investigation of this issue for people belonging to the IT industry in order to observe similarities and differences. According to the findings of the present research, there is an increasing tendency of general involvement with SNS by both job seekers and professionals. In terms of job search, the use of job boards remains stable. LinkedIn is showing a significant increase in both usage and perceived effectiveness, while the rest of the SNS (non-professionally oriented) found to be likely to conceive of bias are not being significantly used. Regarding LinkedIn, we also found that the level of studies is positively correlated with its utilization in the job search. As far as HR professionals are concerned, there is an increasing trend of using LinkedIn in the search for candidates and the perception of its effectiveness. Finally, LinkedIn is used more extensively in the search for senior candidates while at the same time it is considered more effective for candidates in the field of IT compared to other SNS.
Λέξη κλειδί :Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Προσέλκυση και επιλογή
Αναζητούντες εργασία
Social networking sites
Human Resource Management (HRM)
Attraction and selection
SNS
Job seekers
Διαθέσιμο από :2022-03-28 22:14:58
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-28 22:14:58
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Manioudaki_2022.pdf

Τύπος: application/pdf