ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πολυμορφία στις επιχειρήσεις: εργαζόμενοι με μη εμφανείς αναπηρίες στην αφάνεια;
Εναλλακτικός τίτλος :Diversity in business: employees with hidden disabilities in obscurity?
Δημιουργός :Πετράτου, Μαριάνθη
Συντελεστής :Αποσπόρη, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :103σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9303
Περίληψη :Στόχοι: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να δοθεί μια γενική εικόνα για τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους με μη εμφανείς αναπηρίες (hidden disabilities) και συνδέονται με την προσωπική και κυρίως την επαγγελματική τους καθημερινότητα. Από τα είδη μη εμφανών αναπηριών η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως επίκεντρο τις χρόνιες παθήσεις και τις ψυχικές-ψυχιατρικές διαταραχές. Στο πλαίσιο αυτής της γενικής θεωρητικής προσέγγισης παρουσιάζονται βιβλιογραφικά οι διάφορες θεματικές και ορισμοί στο πρώτο μέρος της εργασίας. Στο δεύτερο στάδιο της εργασίας και συγκεκριμένα στο ερευνητικό μέρος, η μελέτη επικεντρώνεται στο θέμα της αποκάλυψης ή απόκρυψης των μη εμφανών αναπηριών (disclosure or non disclosure) στον εργασιακό χώρο με στόχο τη διερεύνηση του θέματος και την εξαγωγή των αντίστοιχων συμπερασμάτων.Μεθοδολογία: Για την ποιοτική προσέγγιση και ανάλυση του θέματος διεξήχθησαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με 12 εργαζόμενους, οι οποίοι αντιμετώπιζαν χρόνιες σωματικές παθήσεις ή ψυχικές διαταραχές. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν με βάση μόνο δύο κριτήρια: πρώτον την απασχόλησή τους σε κάποιο οργανισμό και δεύτερον την αντιμετώπιση κάποιας μη εμφανούς αναπηρίας.Αποτελέσματα : Η πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα φάνηκε να έχει αποκαλύψει την πάθησή της, είτε λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπισε είτε λόγω της πιο έμπρακτης βοήθειας που χρειάστηκε να ζητήσει. Η αποκάλυψη αυτή προέκυψε ότι σχετίζεται με τον τρόπο που ενσωματώνεται η μη εμφανής αναπηρία στην ταυτότητα τους αλλά και με την ύπαρξη επεισοδιακότητας συμπτωμάτων. Τέλος, η αντιμετώπιση της πλειονότητας των συμμετεχόντων από τους συναδέλφους του έπειτα από την αποκάλυψη καταγράφηκε ότι ήταν θετική
Purpose: The purpose of this study is to give an overview of the issues that concern employees with hidden disabilities and are related to both their personal and especially their professional daily life. Among the types of invisible disabilities, this research focuses on chronic diseases and mental (psychiatric) disorders. In the context of this general theoretical approach, the various topics and definitions are presented in the literature review in the first part of the dissertation. In the second part of the dissertation and specifically in the research part, the study focuses on the issue of revealing or hiding the invisible disabilities (disclosure or non disclosure) in the workplace in order to investigate the issue and draw the corresponding conclusions.Design /Methodology Approach: For the qualitative approach and analysis of the topic, semi-structured interviews were conducted with 12 employees, who were dealing with chronic physical illnesses or mental disorders. The participants were selected based on only two criteria, namely being employed in an organization and secondly dealing with some sort of invisible disability.Results: The majority of the participants in the research seemed to have revealed their condition, either because of the difficulties they encountered or because of the more practical help and work enhancers they had to ask for. This disclosure turned out to be related to the way in which the invisible disability is integrated in their identity but also to the existence of episodic symptoms. Finally, the treatment of the majority of the participants by their colleagues after the disclosure was recorded as quite positive.
Λέξη κλειδί :Μη εμφανείς αναπηρίες
Στίγμα
Ταυτότητα
Αποκάλυψη
Απόδοση
Invisible disabilities
Stigma
Identity
Disclosure
Performance
Διαθέσιμο από :2022-03-28 11:34:29
Ημερομηνία έκδοσης :03/22/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-28 11:34:29
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Petratou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf