ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της ηλεκτρονικής μετάδοσης πληροφοριών (eWOM) στην επωνυμία του εργοδότη (employer branding): η σημασία της απόκρισης της εταιρίας σε θετικά και αρνητικά σχόλια υποψηφίων
Εναλλακτικός τίτλος :The effect of electronic word of mouth (eWOM) on employer branding: the importance of company's response to positive and negative comments from candidates
Δημιουργός :Σακελλαρίου, Σοφία
Συντελεστής :Νικολάου, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαλεξανδρής, Αλέξανδρος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :135σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9301
Περίληψη :Στη σύγχρονη εποχή, η αγορά εργασίας κινείται με ταχείς ρυθμούς. Με την έλευση του covid-19, αλλά και του κύματος της «Μεγάλης Παραίτησης», οι εταιρίες αναζητούν τρόπους να προσελκύσουν και να διατηρήσουν το κατάλληλο εργατικό δυναμικό. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει να επενδύσουν στην εικόνα που έχουν ως εργοδότες, λαμβάνοντας υπόψιν τις πληροφορίες που μεταδίδονται μεταξύ των υποψηφίων. Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδραση της απόκρισης (ή της μη απόκρισης) ενός οργανισμού σε μια δημόσια αξιολόγηση (θετική ή αρνητική), αναρτημένη από κάποιον υποψήφιο σε μια ιστοσελίδα αξιολόγησης εργοδοτών, όπως το Glassdoor, στην οργανωσιακή ελκυστικότητα και αξιοπιστία. Για την εξέταση των διαφορών, διεξήχθη ποσοτική έρευνα, με χρήση ερωτηματολογίου βασισμένου σε σενάρια, με πειραματικό σχεδιασμό 2x2 μεταξύ παραγόντων. Στα σενάρια αυτά, εναλλάσσονταν τα θετικά και αρνητικά σχόλια, συνδυασμένα με την απόκριση ή μη, της εταιρίας, σε αυτά. Η έρευνα συμπληρώθηκε συνολικά από 200 άτομα, ισομοιρασμένα σε κάθε σενάριο. Το συγκεκριμένο πεδίο, δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς από προηγούμενους επιστήμονες, συνεπώς η έρευνα κατέληξε σε ενδιαφέροντα ευρήματα. Αρχικά, επιβεβαιώθηκε η επίδραση της οργανωσιακής αξιοπιστίας στην οργανωσιακή ελκυστικότητα. Ακόμα, φάνηκε πως η ηλεκτρονική αξιολόγηση επιδρά στην πρόθεση κάποιου να αιτηθεί σε μια θέση εργασίας, με εξαίρεση το δείγμα του τρίτου σεναρίου, στο οποίο η υπόθεση απορρίφθηκε. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της απόκρισης και της μη απόκρισης σε μια αξιολόγηση, στην ελκυστικότητα και στην αξιοπιστία του οργανισμού. Επιπροσθέτως, επιβεβαιώθηκε η διαφορά της ελκυστικότητας ενός οργανισμού μεταξύ θετικής και αρνητικής αξιόλογης, αλλά δεν φάνηκε να επηρεάζει διαφορετικά η απόκριση ή η μη απόκριση της εταιρίας στο σχόλιο, την ελκυστικότητα και την αξιοπιστία του οργανισμού. Τέλος, σημαντικό είναι να αναφερθεί, πως αποδείχθηκε ότι, σε μια θετική κριτική, όταν ο οργανισμός δίνει μια απάντηση, μειώνεται στατιστικά σημαντικά η ελκυστικότητά του.
In modern times, the labor market is moving at a rapid pace. With the advent of covid-19, but also the wave of "Great Resignation", companies are looking for ways to attract and retain the right workforce. To do this, they must invest in the image they have as employers, taking into account the information transmitted between the candidates. The main purpose of this study is to investigate the effect of an organization's response (or non-response) to a public review (positive or negative) posted by a candidate on an employer review website, such as Glassdoor, on organizational attractiveness and credibility. To examine the differences, a quantitative survey was conducted, using a scenario-based questionnaire, with 2x2 experimental design (between subjects). In these scenarios, the positive and negative comments alternated, combined with the response or not of the company, to them. The survey was completed by a total of 200 people, shared in each scenario. This field hasn’t been sufficiently researched by previous scientists, so the research came to interesting findings. Initially, the effect of organizational reliability on organizational attractiveness was confirmed. Also, it seemed that the electronic review affects the intention of someone to apply for a job, with the exception of the sample of the third scenario, in which the case was rejected. In addition, a statistically significant difference was found between response and non-response to a review, in the attractiveness and reliability of the organization. In addition, the difference between the attractiveness of an organization between positive and negative was confirmed, but the response or non-response of the company to the comment, the attractiveness and the credibility of the organization didn’t seem to affect differently. Finally, it’s important to mention that, in a positive review, when the company gives an answer, its attractiveness decreases statistically significantly.
Λέξη κλειδί :Επωνυμία εργοδότη
Οργανωσιακή ελκυστικότητα
Ηλεκτρονική διάδοση πληροφοριών
Οργανωσιακή αξιοπιστία
Ιστότοποι αξιολόγησης εργοδοτών
Employer branding
Organizational attractiveness
Electronic Word of Mouth (eWOM)
Organizational trustworthiness
Employer review sites
Διαθέσιμο από :2022-03-26 18:32:20
Ημερομηνία έκδοσης :03/22/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-26 18:32:20
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sakellariou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf