ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :O ρόλος της οργανωσιακής σιωπής στην εργασιακή δέσμευση, στην εξουθένωση και στη σχεσιακή διαμόρφωση
Εναλλακτικός τίτλος :The role of organizational silence in work commitment, burnout and relational crafting
Δημιουργός :Μεσσαριτάκη, Χριστίνα
Συντελεστής :Βακόλα, Μαρία (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9293
Περίληψη :Η παρούσα έρευνα αποτελεί τη διπλωματική εργασία για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε αυτήν μελετάται η επίδραση του φαινομένου της οργανωσιακής σιωπής σε καταστάσεις που απασχολούν και επηρεάζουν εντόνως τις σύγχρονες επιχειρήσεις , όπως η εργασιακή δέσμευση , το relational crafting και η εργασιακή εξουθένωση. Αυτά τα τρία φαινόμενα επιλέχθηκαν για την διεξαγωγή της έρευνας βάση της βιβλιογραφίας. Για την διεξαγωγή της έρευνας , δόθηκε ερωτηματολόγιο σε μορφή ημερολογίου σε 54 εργαζόμενους σε κλάδους όπως οι τηλεπικοινωνίες και το λιανικό εμπόριο και άλλοι κλάδοι , τα οποία έπρεπε να απαντήσουν επαναλαμβανόμενα και μετά τη λήξη ενός διαδικτυακού ή δια ζώσης meeting με τις ομάδες εργασίας τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν από το πρόγραμμα στατιστικών αναλύσεων SPSS. Σε ένα γενικό πλαίσιο , έδειξαν συσχέτιση των συμπεριφορών οργανωσιακής σιωπής με τα φαινόμενα που αναφέρθηκαν , με αρνητική φορά στις περιπτώσεις της εργασιακής δέσμευσης και του relational crafting και με θετική φορά στην περίπτωση της εργασιακής εξουθένωσης. Τα αποτελέσματα έρχονται να συμπληρώσουν αυτά της βιβλιογραφίας , με το ζήτημα όμως της οργανωσιακής σιωπής να χρήζει περεταίρω έρευνας από την επιστημονική κοινότητα τα επόμενα χρόνια , τόσο λόγω της συχνότητας εμφάνισής τους , όσο και λόγω των οδυνηρών συνεπειών του. Οι επιχειρήσεις από πλευράς τους , χρειάζεται να υπακούουν στην βιβλιογραφία και να ακολουθούν της οδηγίες της , προκειμένου , τόσο να προβλέψουν την εμφάνιση τέτοιων συμπεριφορών , όσο και να τις αντιμετωπίσουν. Αυτό όμως που οπωσδήποτε χρειάζεται να είναι σε θέση να κάνουν για αρχή , είναι να αρχίσουν να αναγνωρίζουν την εμφάνιση του φαινομένου , όποτε αυτή υπάρχει.
The present research is the diploma thesis for the acquisition of the postgraduate degree in Human Resource Management of the Athens University of Economics and Business. It studies the effect of the phenomenon of organizational silence on situations that strongly concern and affect modern companies, such as job commitment, relational crafting and burnout. These three phenomena were selected for conducting the research based on the literature. To conduct the research, a questionnaire in the form of a diary was given to 54 employees in sectors such as telecommunications and retail and other sectors, who had to answer repeatedly after an online or live meeting with their working groups. The results of the research were obtained from the SPSS statistical analysis program. In a general context, they showed an association of organizational silence behaviors with the phenomena reported, with a negative trend in cases of job commitment and relational crafting and a positive trend in the case of burnout. The results complement those of the literature, but the issue of organizational silence needs further research by the scientific community in the coming years, both because of the frequency of their occurrence and because of its painful consequences. Businesses, on the other hand, need to obey the literature and follow its instructions in order to both anticipate and deal with such behaviors. But what they definitely need to be able to do for a start is to start recognizing the occurrence of the phenomenon, whenever it exists.
Λέξη κλειδί :Οργανωσιακή σιωπή
Σχεσιακή διαμόρφωση
Εργασιακή εξουθένωση
Εργασιακή δέσμευση
Organizational silence
Relational crafting
Work burnout
Job commitment
Διαθέσιμο από :2022-03-28 19:55:53
Ημερομηνία έκδοσης :03/22/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-28 19:55:53
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Messaritaki_2022.pdf

Τύπος: application/pdf