ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Καινοτομία και ανθρώπινο δυναμικό στον δημόσιο τομέα
Δημιουργός :Στράτου, Χρυσούλα
Συντελεστής :Σπανός, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Βουδούρη, Ειρήνη (Εξεταστής)
Δεληγιάννη, Ιωάννα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :112σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9288
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να συμβάλει στην κατανόηση της σχέσης ανθρώπινου δυναμικού και καινοτομίας και προσπαθεί να επιθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους στον χώρο του δημοσίου τομέα. Σκοπός της είναι να αναδείξει πώς οι πρακτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως η πρακτική της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ανάπτυξής του, συμβάλλουν σε αλλαγή στάσης και αντιλήψεων του ανθρώπινου κεφαλαίου, δημιουργώντας μία κουλτούρα καινοτομίας μέσα στον εργασιακό χώρο, ικανής να δημιουργήσει και να υιοθετήσει καινοτομία. Ειδικότερα, επιχειρεί να εξετάσει ότι, παράγοντες όπως, η καλλιέργεια δεξιοτήτων καινοτομίας, η ανάπτυξη δημιουργικότητας, η δέσμευση, η ενδυνάμωση και η αυτο-αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου, που προκύπτουν από την εκπαίδευση και κατάρτισή του, προωθούν, δημιουργούν και υιοθετούν καινοτόμες συμπεριφορές, οδηγούν σε ισχυρότερες επιδόσεις καινοτομίας, αναδεικνύοντας το ανθρώπινο δυναμικό ως σημαντική πηγή καινοτομίας. Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής καινοτομίας με χρήση πρακτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης θα οδηγήσει σε δημιουργία καινοτόμου κλίματος, απαραίτητο για την υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομιών στο δημόσιο τομέα. Οι αναγνώστες της παρούσας εργασίας έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν άποψη σχετικά με τον ενισχυτικό ρόλο της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα, αφενός στην ικανότητα των δημοσίων υπαλλήλων να είναι καινοτομικοί και αφετέρου στη διαμόρφωση εκείνου του περιβάλλοντος που θα ευνοεί την επίδοση καινοτομίας, που όπως δείχνει και η βιβλιογραφία, αποδεικνύεται μη εύφορο για την ανάδειξη νέων ιδεών. Η έρευνα βασίστηκε στην ποιοτική προσέγγιση, αφού συλλέχθηκαν δεδομένα από την διενέργεια συνεντεύξεων σε δείγμα 13 ατόμων. Στην έρευνα έλαβαν μέρος επτά (7) άτομα από την πλευρά της Ηγεσίας (Προϊστάμενοι Τμημάτων και Διευθύνσεων) και έξι (6) άτομα από την πλευρά των υπαλλήλων. Η διενέργεια συνεντεύξεων σε διαφορετικά επίπεδα διοίκησης αποσκοπούσε στην ολιστική προσέγγιση του ζητήματος.
Current study contributes both to the understanding of the relationship between human resources and innovation as to examine the way in which they are interconnected in the public sector. Its purpose is to highlight how human resource management practices, and especially the practice of education, training and development, contribute to changing attitudes and perceptions of human capital, creating a culture of innovation in the workplace, capable of creating and adopt innovation. In particular, it seeks to examine how factors such as the cultivation of innovation skills, the development of creativity, the commitment, empowerment and self-efficacy of human capital, resulting from its education and training, promote, create and adopt innovative behaviors. lead to stronger innovation performance, highlighting human resources as an important source of innovation. The development of an innovation strategy using education and training practices will lead to the creation of an innovative climate, necessary for the adoption and implementation of innovations in the public sector. Current’s work readers have the opportunity to form an opinion on the strengthening role of the training of the human resources of the Public Sector, on the one hand in the ability of the civil servants to be innovative and on the other hand in the formation of that environment that will favor the performance of innovation. shows the literature, proves unsuitable for the emergence of new ideas. The research was based on a qualitative approach, after data were collected from interviews with a sample of 13 people. Seven (7) people from the Leadership level (Heads of Departments and Directorates) and six (6) people from the employees' level took part in the research. Conducting interviews at different levels of management aimed at a holistic approach to the issue.
Λέξη κλειδί :Δημόσιος τομέας
Καινοτομία
Καινοτόμο κλίμα
Διαχείριση ανθρώπινων πόρων
Εκπαίδευση
Public sector
Innovation
Innovative climate
Human resource management
Education
Διαθέσιμο από :2022-03-24 17:40:50
Ημερομηνία έκδοσης :03/22/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-24 17:40:50
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stratou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf