ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τηλεργασία και ομαδική απόδοση στους οργανισμούς: ο ρόλος της αντιλαμβανόμενης χρησιμότητας
Εναλλακτικός τίτλος :Teleworking and team performance in organizations: the role of perceived usefulness
Δημιουργός :Καραγκούνη, Γεωργία-Λητώ
Συντελεστής :Γαλανάκη, Άννα-Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :133σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9287
Περίληψη :Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί η εργασιακή απόδοση των ομάδων στους οργανισμούς στο πλαίσιο της τηλεργασίας και συγκεκριμένα να διερευνηθούν οι παράγοντες, ατομικοί και οργανωσιακοί, που πιθανά επηρεάζουν την εργασιακή απόδοση των ομάδων. Θεωρητικό υπόβαθρο για την παρούσα έρευνα αποτέλεσε κατά βάση το μοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας του Davis (1989) αλλά και η θεωρία του σχεδιασμού εργασίας. Με όρους αποδοχής της τεχνολογίας, η βασική θεώρηση της παρούσας έρευνας είναι ότι τα άτομα που αποδέχονται την τηλεργασία ως ένα τεχνολογικό μέσο χρήσιμο για την εκπόνηση της εργασίας τους είναι πιθανότερο να αποδώσουν καλά βελτιώνοντας κατ’ επέκταση την απόδοση της ομάδας στην οποία ανήκουν. Μάλιστα, έγινε η υπόθεση ότι όσο περισσότερο σε μία ομάδα τα μέλη συνεργάζονται και αλληλεξαρτώνται για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους τόσο πιθανότερο είναι η ομάδα να επωφεληθεί από την υψηλή απόδοση των μελών της. Δευτερευόντως, διερευνήθηκε η σημασία για την απόδοση παραγόντων όπως η συχνότητα τηλεργασίας, η υποστήριξη από τους ανώτερους και τους ομότιμους. Στην έρευνα συμμετείχαν 555 εργαζόμενοι συνολικά, εκ των οποίων οι 297 βρίσκονταν σε τηλεργασία κατά τη στιγμή της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Για την εξέταση των βασικών ερευνητικών ερωτημάτων ακολουθήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης μονοπατιών ενώ για τα δευτερεύοντα ερευνητικά ερωτήματα πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις απλής γραμμικής παλινδρόμησης και τεστ σύγκρισης ανεξάρτητων δειγμάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα της τηλεργασίας δεν έχει κάποια επίδραση είτε στην ομαδική είτε στην ατομική απόδοση. Επιβεβαιώθηκε η υπόθεση ότι η απόδοση των ατόμων συμβάλει στην απόδοση των ομάδων και αναδείχθηκε η σημασία που έχουν το κίνητρο για μάθηση, οι συνθήκες διευκόλυνσης, η υποστήριξη από τη διοίκηση και το άγχος για την εργασιακή απόδοση. Η παρούσα έρευνα συμβάλλει στον τομέα της διοίκησης της απόδοσης στη νέα, ψηφιακά μετασχηματισμένη εργασιακή εποχή και προσφέρει σχετικές πρακτικές εφαρμογές για τους εργοδότες και τα τμήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
The aim of the present study was to examine team performance in organizations in the context of telework and to investigate the factors, both individual and organizational, that may affect the performance of teams. The theoretical background of the present research is based primarily on the technology acceptance model developed by Davis (1989) but also in the work design theory. In terms of technology acceptance, the basic premise of the present study is that individuals who accept teleworking as a technological tool useful for their job are more likely to perform well, thereby improving the performance of the team where they belong. In fact, it has been hypothesized that the more the team members work closely and interdependently to perform their duties, the more likely the team is to benefit from its high-performing members. Secondly, factors such as telework frequency, support from superiors and peers were tested for their possible implications to job performance. A total of 555 employees participated in the survey, of which 297 were on telework at the time the questionnaire completion. To examine the main research questions, path analysis was followed, while for the secondary research questions, simple linear regression analyses and independent samples tests were performed. The results showed that the perceived usefulness of teleworking has no effect on either group or individual performance. The assumption that individual performance contributes to the performance of teams was confirmed. In addition, factors such as learning goal orientation, facilitating conditions, management, and peer support, proved to be highly significant for job performance. The present study contributes to the field of performance management in the new digitally transformed work era and offers pertinent practical implications for employers and HR professionals.
Λέξη κλειδί :Εργασιακή απόδοση
Ομάδες
Τηλεργασία
Αποδοχή τεχνολογίας
Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα
Job performance
Teams
Telework
Technology acceptance
Perceived usefulness
Διαθέσιμο από :2022-03-23 22:17:20
Ημερομηνία έκδοσης :03/22/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-23 22:17:20
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karagkouni_2022.pdf

Τύπος: application/pdf