ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Innovation and optimal patent policy
Εναλλακτικός τίτλος :Καινοτομία και βέλτιστη πολιτική πατέντας
Δημιουργός :Georgiou, Georgios
Γεωργίου, Γεώργιος
Συντελεστής :Antoniou, Fabio (Επιβλέπων καθηγητής)
Dioikitopoulos, Evangelos (Εξεταστής)
Zacharias, Eleftherios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9284
Περίληψη :Τhe purpose of the present dissertation is to study the behavior of the firms when there exist incentives for innovation. Additionally, it aims to discuss how these incentives and the total welfare are affected by the presence of patents. This discussion takes place in the presence of spillover effects. At first, I present a literature review which includes both theoretical models of innovation and optimal patent policy. It also includes empirical literature on the patent policy. Then, I develop my own model of product innovation. I present Cournot and Bertrand equilibria and I compare them through numerical simulations. I proceed on a discussion about the optimal patent policy afterwards. Finally, I present an extension of my main model.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων κατά την ύπαρξη κινήτρων για καινοτομία. Επιπλέον, στοχεύει στη συζήτηση του πως επηρεάζονται τα κίνητρα αυτά κατά την παρουσία της πολιτικής πατέντας καθώς και η συνολική ευημερία. Η συζήτηση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της ύπαρξης διάχυσης γνώσεων. Αρχικά γίνεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση η οποία περιλαμβάνει τόσο θεωρητικά υποδείγματα με καινοτόμες επιχειρήσεις όσο και θεωρητικά υποδείγματα που αφορούν τη βέλτιστη πολιτική πατέντας. Επίσης, περιλαμβάνει εμπειρική βιβλιογραφία σχετικά με την πολιτική πατέντας. Στην συνέχεια, αναπτύσσω το δικό μου μοντέλο καινοτομίας προϊόντος. Παρουσιάζω τις ισορροπίες Cournot και Bertrand και τις συγκρίνω μέσω αριθμητικών προσομοιώσεων. Έπειτα, προχωράω σε συζήτηση περί βέλτιστης πολιτικής πατέντας. Τέλος, παρουσιάζω μια επέκταση του βασικού μου υποδείγματος.
Λέξη κλειδί :Βιομηχανική οργάνωση
Καινοτομία διαδικασίας
Καινοτομία προϊόντος
Πολιτική πατέντας
Διάχυση γνώσεων
Industrial organization
Process innovation
Product innovation
Patent policy
Spillover effects
Διαθέσιμο από :2022-03-22 19:12:05
Ημερομηνία έκδοσης :03/19/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-22 19:12:05
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Georgiou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf