ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Technical trading strategies and empirical results
Εναλλακτικός τίτλος :Στρατηγικές συναλλαγής μετοχών με τη χρήση τεχνικής ανάλυσης και εμπειρικά αποτελέσματα
Δημιουργός :Klokanas, Konstantinos
Κλοκανάς, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Tzavalis, Ilias (Επιβλέπων καθηγητής)
Pagratis, Spyros (Εξεταστής)
Dendramis, Yiannis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :82p.
Περίληψη :The purpose of the current paper is to examine the profitability of technical trading strategies and compare them to the buy and hold strategy, through backtesting, as technical analysis becomes more and more well-known and is used by all kinds of traders, professionals, amateurs, and funds, in all different markets. Firstly, the main theories for dealing successfully with the stock market are presented. The two rivalry schools, technical and fundamental analysis, each has supporters and judges. Both technical and fundamental analysis are based on different assumptions about how stock market functions and how market participants should behave to achieve their goals. Efficient Market Hypothesis (EMH) is also presented.Followingly, a small review on the origins of technical analysis. Charles H. Dow is responsible for making technical analysis known all over the world, all starting with his creation of two indexes in the US stock market, the Dow Jones Industrial Average (DJIA) and the Dow Jones Transportation Average (DJTA), in a attempt to analyze the market. This theory finds many supporters who tried to continue this idea and prove it with empirical data the following years after Dow’s death.A fully detailed presentation on the whole concept of technical analysis follows, starting with its general assumptions, charts, most of the trading patterns, indicators and how one interprets with them.The next section is about fundamental analysis. The main assumptions, the differences with technical analysis, valuation models and ratios for choosing stocks are presented.The final chapter includes the empirical results of this paper by backtesting technical trading strategies. After choosing 30 stocks from different fields, the results from applying technical trading strategies are presented and discussed. The technical strategies and firstly compared to buy and hold and then with each other. The goal is to find an appropriate mix of indicators and by changing the parameters of our trading, like the holding period, compete with the benchmark and produce profitable and less riskier trading strategies.
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την κερδοφορία των τεχνικών στρατηγικών συναλλαγής μετοχών και τη συγκρίνει με τη στρατηγική buy & hold, μέσω του backtesting, καθώςη τεχνική ανάλυση γίνεται όλο και πιο γνωστή και χρησιμοποιείται από εμπόρους, επαγγελματίες, ερασιτέχνες και funds, σε όλες τις διαφορετικές αγορές.Αρχικά, παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες για την επιτυχή αντιμετώπιση του χρηματιστηρίου.Οι δύο αντίπαλες σχολές, τεχνική και θεμελιώδης ανάλυση, καθεμία έχει υποστηρικτές καικατακριτές. Τόσο η τεχνική όσο και η θεμελιώδης ανάλυση βασίζονται σε διαφορετικές υποθέσειςγια το πώς λειτουργεί το χρηματιστήριο και πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι συμμετέχοντες στην αγοράπετύχουν τους στόχους τους. Παρουσιάζεται επίσης η Υπόθεση Αποτελεσματικής Αγοράς (EMH).Στη συνέχεια, μια μικρή ανασκόπηση σχετικά με την προέλευση της τεχνικής ανάλυσης. Ο Charles H. Dow είναιυπεύθυνος για τη γνωστοποίηση της τεχνικής ανάλυσης σε όλο τον κόσμο, ξεκινώντας απόη δημιουργία δύο δεικτών στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, ο Dow Jones Industrial Average(DJIA) και ο Dow Jones Transportation Average (DJTA), σε μια προσπάθεια ανάλυσηςτης αγοράς. Αυτή η θεωρία βρίσκει πολλούς υποστηρικτές που προσπάθησαν να συνεχίσουν αυτή την ιδέα καιτο αποδεικνύουν με εμπειρικά δεδομένα τα επόμενα χρόνια μετά τον θάνατο του Dow.Ακολουθεί μια πλήρως λεπτομερής παρουσίαση για το σύνολο της έννοιας της τεχνικής ανάλυσης,ξεκινώντας με τις γενικές παραδοχές, τα γραφήματα, τα περισσότερα από τα πρότυπα συναλλαγών, τους δείκτεςκαι πώς ερμηνεύει κανείς μαζί τους.Η επόμενη ενότητα αφορά τη θεμελιώδη ανάλυση. Οι κύριες παραδοχές, οιδιαφορές με την τεχνική ανάλυση, τα μοντέλα αποτίμησης και τους δείκτες επιλογής μετοχώνπαρουσιάζονται.Το τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα εμπειρικά αποτελέσματα αυτής της εργασίας με τον εκ των υστέρων έλεγχο τεχνικών στρατηγικών. Αφού επιλέχτηκαν 30 μετοχές από διαφορετικούς τομείς, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και συζητούνται εφαρμόζοντας τεχνικές στρατηγικές. Οιστρατηγικές αρχικά συγκρίνονται με την αγορά και διακράτηση και μετά μεταξύ τους. Ο στόχος είναινα βρούμε ένα κατάλληλο μείγμα δεικτών και αλλάζοντας τις παραμέτρους μαςοι συναλλαγές, όπως και η περίοδος διακράτησης, ανταγωνίζονται το σημείο αναφοράς και παράγουν κερδοφόρεςκαι λιγότερο επικίνδυνες στρατηγικές συναλλαγών.
Λέξη κλειδί :Technical analysis
Stocks
Backtesting
Indicators
Strategies
Τεχνική ανάλυση
Μετοχές
Δείκτες
Στρατηγικές
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-13 19:34:23
Δικαιώματα χρήσης :Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Klokanas_ 2022.pdf

Τύπος: application/pdf