ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Human capital and growth
Εναλλακτικός τίτλος :Ανθρώπινο κεφάλαιο και ανάπτυξη
Δημιουργός :Koulouri, Argyri
Συντελεστής :Economides, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Philippopoulos, Apostolis (Εξεταστής)
Vasilatos, Evangelos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9222
Περίληψη :Human capital has been part of the economics discourse for a few centuries, and many theoretical and empirical studies have been conducted to investigate its impact on economic growth. The objective of this dissertation is twofold. Firstly, it aims to arrange some of the most influential theoretical models on this subject according to two criteria; whether human capital is accumulated simultaneously with production (learning by doing) or aside of it, and whether it is affecting economic growth directly or indirectly through productivity. Secondly, it aims to gather representative empirical studies and summarise their findings. Overall, regarding formal education it seems that relatively recent studies, which have aimed to correct for endogeneity and omitted variable bias, have dispelled the significance of human capital as a direct determinant of growth, in contrast to older studies. However, human capital seems to be correlated with technology, hence the indirect effect of human capital through productivity enhancement is supported by various studies. Regarding learning by doing, the empirical studies have been mostly focusing on specific industries where its effect is supported by the data, while aggregate cross country studies also provide evidence in favour of spillover effects across industries.
Το ανθρώπινο κεφάλαιο εμπεριέχεται στον οικονομικό λόγο εδώ και μερικούς αιώνες ενώ πολλές θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες έχουν διεξαχθεί με στόχο να ερευνήσουν την επιρροή του στην οικονομική ανάπτυξη. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διττός. Αφενός σκοπεύει να οργανώσει μερικά από τα πιο σημαίνοντα θεωρητικά μοντέλα που περιλαμβάνουν το ανθρώπινο κεφάλαιο με βάση δύο κριτήρια: αν το ανθρώπινο κεφάλαιο συσσωρεύεται ταυτόχρονα με την παραγωγή (learning by doing) ή μέσω μιας διαφορετικής διαδικασίας και αν επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη άμεσα ή έμμεσα μέσω της παραγωγικότητας. Αφετέρου, σκοπεύει να συγκεντρώσει αντιπροσωπευτικές εμπειρικές μελέτες και να συνοψίσει τα αποτελέσματά τους. Συνοπτικά, σε ότι αφορά την εκπαίδευση φαίνεται ότι οι πιο πρόσφατες μελέτες, που λαμβάνουν υπόψιν τους θέματα ενδογένειας και μεροληψίας λόγω παραλειπόμενων μεταβλητών, απορρίπτουν τη στατιστικά σημαντική επίδραση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην ανάπτυξη, που υποστηρίζονταν σε παλαιότερες μελέτες. Παρόλα αυτά, το ανθρώπινο κεφάλαιο φαίνεται να συσχετίζεται με την τεχνολογία επομένως η έμμεση επίδρασή του μέσω της ενίσχυσης της παραγωγικότητας υποστηρίζεται πιο συχνά εμπειρικά. Σχετικά με το learning by doing, οι περισσότερες εμπειρικές αναλύσεις αφορούν συγκεκριμένους κλάδους, στους οποίους επαληθεύεται η ύπαρξη του, ενώ σε μελέτες μεταξύ χωρών φαίνεται να υποστηρίζεται και η ύπαρξη δευτερογενών επιπτώσεων μεταξύ διαφορετικών κλάδων.
Λέξη κλειδί :Human capital
Learning by doing
Economic growth
Endogenous growth
Ανθρώπινο κεφάλαιο
Οικονομική ανάπτυξη
Ενδογενής ανάπτυξη
Διαθέσιμο από :2022-02-18 22:12:09
Ημερομηνία έκδοσης :2/3/22
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-10 11:03
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Koulouri_2022.pdf

Τύπος: application/pdf