ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Sentiment augmented pace of investment in dry bulk shipping segment
Εναλλακτικός τίτλος :Εξάρτηση του επενδυτικού ρυθμού από το συναίσθημα στη ναυτιλία χύδην ξηρού φορτίου
Δημιουργός :Χαρίτος, Εμμαμουήλ
Τριανταφυλλίδου, Μαργαρίτα-Μαρία
Charitos, Emmanouil
Triantafillidou, Margarita-Maria
Συντελεστής :Tsouknidis, Dimitris A. (Επιβλέπων καθηγητής)
Demirakos, Efthymios (Εξεταστής)
Kavousanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :45p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9217
Περίληψη :This paper examines the effect on investment to new-building vessels caused byshipping sentiment, focusing on the Dry-Bulk sector. To quantify the pace of thisinvestment, the ratio of New Contracts to Total Fleet development is used.Specifically, by employing sentiment variables, constructed based on proxies thatwere used in prior literature, this paper tries to capture the impact of shipowners’sentiment on investing in new-building vessels. In addition, we employ shipping andfundamental related variables, as control variables. The data is organized in panels,thus a panel data analysis is best suitable. Throughout the analysis, three differentmodels are examined, which differ from one another based on which variable ofinterest is employed in them. In two of these panel data regression models, a randomeffects regression is favored while on the third one a fixed effect one is favored. Ourfindings support that New Contracting to the Total Fleet is indeed positively affectedby sentiment.
Αυτή η εργασία εξετάζει την επίδραση στις επενδύσεις σε νεότευκτα πλοία που προκαλούνται απότο συναίσθημα των επενδυτών, εστιάζοντας στον τομέα των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου. Για να ποσοτικοποιηθεί ο ρυθμός τηςεπένδυσης αυτής, χρησιμοποιείται η αναλογία των Νέων Συμβολαίων προς τη Συνολική Ανάπτυξη του στόλου.Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας μεταβλητές συναισθήματος, που κατασκευάζονται βάσει επιμέρους μεταβλητών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν στη βιβλιογραφία, αυτή η εργασία προσπαθεί να αποτυπώσει τον αντίκτυπο του συναισθήματος των πλοιοκτητών στην επενδυτική διάθεση σε νεότευκτα πλοία. Επιπλέον, αξιοποιούνται ως μεταβλητές ελέγχου, μεταβλητές σχετικές με τη ναυτιλία αλλά και οικονομικές και χρηματοοικονομικές μεταβλητές. Λόγω της μορφής των δεδομένων μας, η ανάλυση τύπου πάνελ κρίθηκε η καταλληλότερη. Κατά την ανάλυση, εξετάζονται τρία διαφορετικά μοντέλα τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους με βάση ποια μεταβλητή κρίνεται ως υψηλότερου ενδιαφέροντος. Σε δύο από αυτά τα μοντέλα παλινδρόμησης πάνελ δεδομένων, ευνοείται η παλινδρόμηση τυχαίων επιδράσεων ενώ στην τρίτη ευνοείται η παλινδρόμηση σταθερών επιδράσεων.Τα ευρήματα της εργασίας υποστηρίζουν ότι η μεταβλητή των Νέων Συμβολαίων προς τη Συνολική Ανάπτυξη του Στόλου επηρεάζεται από το συναίσθημα.
Λέξη κλειδί :Προσφορά
Επενδύσεις
Συναίσθημα
Bulk
Shipping
Sentiment
Supply
Investment
Διαθέσιμο από :2022-03-05 12:38:34
Ημερομηνία έκδοσης :12/06/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-05 12:38:34
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Charitos_Triantafillidou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf