ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effects of M&As on acquirer's pre and post company performance
Εναλλακτικός τίτλος :Οι επιδράσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην απόδοση του αγοραστή
Δημιουργός :Antonopoulos, Nikolaos
Αντωνόπουλος, Νικόλαος
Συντελεστής :Siougle, Georgia (Επιβλέπων καθηγητής)
Demirakos, Efthymios (Επιβλέπων καθηγητής)
Spyrou, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9173
Περίληψη :Mergers and acquisitions (M&As) are a global business strategy allowing organizations to enter new potential markets or new business sectors. M&As can have a significant effect on the performance of both the participating companies. In this work, we focus on full acquisitions, and we study how the acquisition affects the performance of the acquiror company. We constraint our study to the sector of Oil &Gas and in the geographical region of North America (i.e., USA, Canada). Towards that goal, we investigated the acquirors’ performance utilizing a number of financial indices such as return on assets (ROA), return on equity (ROE), earnings per share,net profit margin, etc. We employed statistical analysis methods (i.e., test hypothesis) and regression techniques to assess the impact of these indices on the companies’ performance. Through our analysis, we found that both ROA and ROE increased, on average, after the acquisition took place, thus supporting the hypothesis that acquisition have a positive impact on the companies’ performance.Our results are in line with existing research on the subject. The thesis concludes with a discussion of advantages and potential limitations of our findings.
Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές (M&As) είναι μια παγκόσμια επιχειρηματική στρατηγική που επιτρέπει στους οργανισμούς να εισέλθουν σε νέες πιθανές αγορές ή νέους επιχειρηματικούς τομείς. Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στην απόδοση και των δύο εταιρειών που συμμετέχουν. Σε αυτή την εργασία, εστιάζουμε στις πλήρεις εξαγορές και μελετάμε πώς η εξαγορά επηρεάζει την απόδοση της εταιρείας που εξαγοράζει. Περιορίζουμε τη μελέτη μας στον τομέα του Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και στη γεωγραφική περιοχή της Βόρειας Αμερικής (δηλαδή, ΗΠΑ, Καναδάς). Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ερευνήσαμε την απόδοση των αγοραστών χρησιμοποιώντας διάφορους χρηματοοικονομικούς δείκτες όπως απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA), απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE), κέρδη ανά μετοχή, περιθώριο καθαρού κέρδους κ.λπ. Χρησιμοποιήσαμε μεθόδους στατιστικής ανάλυσης (π. υπόθεση δοκιμής) και τεχνικές παλινδρόμησης για την αξιολόγηση της επίδρασης αυτών των δεικτών στην απόδοση των εταιρειών. Μέσα από την ανάλυσή μας, διαπιστώσαμε ότι τόσο το ROA όσο και το ROE αυξήθηκαν, κατά μέσο όρο, μετά την πραγματοποίηση της εξαγοράς, υποστηρίζοντας έτσι την υπόθεση ότι η απόκτηση έχει θετικό αντίκτυπο στην απόδοση των εταιρειών. Τα αποτελέσματά μας είναι σύμφωνα με την υπάρχουσα έρευνα για το θέμα. Η διατριβή ολοκληρώνεται με μια συζήτηση των πλεονεκτημάτων και των πιθανών περιορισμών των ευρημάτων μας.
Λέξη κλειδί :Mergers
Acquisitions
Performance
Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Απόδοση
Ημερομηνία έκδοσης :25-02-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-02-25 21:30:08
Ημερομηνία αποδοχής :2022-03-02 13:55:31
Δικαιώματα χρήσης :Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Antonopoulos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf