ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The main determinants of economic growth: an empirical investigation
Εναλλακτικός τίτλος :Οι κύριοι παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης: μια εμπειρική έρευνα
Δημιουργός :Iliadis, Ioannis
Ηλιάδης, Ιωάννης
Συντελεστής :Economides, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Vasilatos, Evangelos (Εξεταστής)
Philippopoulos, Apostolis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :49p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9168
Περίληψη :Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να προσδιοριστούν οι παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης και να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο την επηρεάζουνε. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας έγινε χρήση διάφορων οικονομετρικών τεχνικών και μεθόδων προκειμένω να ερευνηθούν οι σχέσεις και δυναμικές μεταξύ των μεταβλητών. Αφού διεξήχθη οι παραπάνω διαδικασίες, τα εκτιμηθέντα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με πορίσματα από διαφορετικές μελέτες ώστε να βρεθεί ένα γενικό συμπέρασμα. Το δείγμα αποτελούνταν από δεδομένα τύπου πάνελ που αφορούσαν 13 χώρες για τα έτη 1990-2020. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: ο ρυθμός ανάπτυξης του Α.Ε.Π (Ακαθάριστο Εθνικό Προιόν), το αρχικό επίπεδο του Α.Ε.Π, το μορφωτικό επίπεδο, ο ρυθμός αναπαραγωγής, το προσδόκιμο ζωής, Ξ.Α.Ε (Ξένες Άμεσες Επενδύσεις), το φορολογικό σύστημα που αποτελούνταν από φόρους εισοδήματος, εταιρικούς και φόρους ακίνητης περιουσίας και οι συνολικές δαπάνες της κυβέρνησης για την εκπαίδευση και την εθνική άμυνα.
The purpose of this thesis is to identify the determinants of economic growth andexamine the way they affect it. In the context of this research several econometrictechniques and methods were implemented in order to investigate the relations anddynamics between the variables. After executing the aforementioned procedures, theestimated results were compared with findings from different studies in order toreach a refined conclusion. The sample consisted of panel data concerning 13 differentOECD countries for the years 1990-2020. The variables that were used are: the growthrate of GDP (Gross Domestic Product), the initial level of GDP, education (this will befurther elaborated on), fertility rate, life expectancy, FDI (Foreign Direct Investment),a tax system consisting of property, income and corporate profits taxes andgovernment’s total spending on education and national defense.
Λέξη κλειδί :Παράγοντες
Ανάπτυξη
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
Determinants
Growth
Gross Domestic Product (GDP)
Διαθέσιμο από :2022-02-27 12:32:02
Ημερομηνία έκδοσης :05/14/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-02-27 12:32:02
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Iliadis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf