ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Crude oil: trade, determinants of world demand and future prospects
Εναλλακτικός τίτλος :Αργό πετρέλαιο: εμπόριο, προσδιοριστικοί παράγοντες παγκόσμιας ζήτησης και μελλοντικές προοπτικές
Δημιουργός :Stratakis, Dimitris
Vlachou, Stamatoula-Marina
Στρατάκης, Δημήτριος
Βλάχου, Σταματούλα-Μαρίνα
Συντελεστής :Kavousanos, Emmanuel G. (Επιβλέπων καθηγητής)
Androutsopoulos, Konstantinos (Εξεταστής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9153
Περίληψη :Crude oil constitutes one of the most important commodities traded internationally andpossesses crucial role in the formulation of global economic activity. Hence, measuringcrude oil demand and identifying its determinant factors is of vital importance and hasattracted the attention of many researchers. The current thesis summarizes the attempt tomeasure and interpret the demand for crude oil. Based on quarterly data that spans from2003Q2– 2021Q2 we examine the relationship between demand for crude oil and globaleconomic indicators along with the influence of world population. The set of variablesregarding global economic indicators includes the Kilian index, GDP, industrial productionof OECD countries and world population. COVID-19 effects are also investigated throughthe use of a dummy variable. The power of our proposed model is tested through timeseries regression analysis. The major findings of our analysis suggest that demand for crudeoil seem to respond to changes of GDP of the 20 most developed countries and worldpopulation. Empirical results also indicate that the random shock of COVID-19 constitutesa significant influential factor of crude oil demand. Furthermore, we investigate the effectof recent measures regarding the decarbonization and the implications that crude oil marketfaces in the future. From a forward-looking perspective, global economic indicators seemto explain potential changes in oil demand and random shocks, such as the recentpandemic, have serious impact on the trade. All decisions regarding a long-term investmentin the tanker market should be done in accordance with the future strict regulation of lowemissions.
Το αργό πετρέλαιο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπορεύματα που διακινούνται διεθνώς και διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, ο υπολογισμός της ζήτησης αργού πετρελαίου και ο εντοπισμός των παραγόντων που την επηρεάζουν, είναι ζωτικής σημασίας και έχει προσελκύσει την προσοχή πολλών ερευνητών. Η παρούσα διπλωματική συνοψίζει την προσπάθεια μέτρησης και ερμηνείας της ζήτησης για αργό πετρέλαιο. Με βάση τα τριμηνιαία στοιχεία που εκτείνονται από το 2ο τρίμηνο του 2003 έως το 2ο τρίμηνο του 2021, εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ της ζήτησης αργού πετρελαίου και των παγκόσμιων οικονομικών δεικτών συσχετίζοντάς την και με τον παγκόσμιο πληθυσμό. Το σύνολο των μεταβλητών σχετικά με τους παγκόσμιους οικονομικούς δείκτες περιλαμβάνει τον δείκτη Kilian, το ΑΕΠ, τη βιομηχανική παραγωγή των χωρών του ΟΟΣΑ και τον παγκόσμιο πληθυσμό. Οι επιπτώσεις του COVID-19 διερευνώνται επίσης μέσω της χρήσης μιας ψευδομεταβλητής. Η ισχύς του προτεινόμενου μοντέλου ελέγχεται μέσω ανάλυσης παλινδρόμησης χρονοσειρών. Τα κύρια ευρήματα της ανάλυσής μας υποδηλώνουν ότι η ζήτηση για αργό πετρέλαιο φαίνεται να ανταποκρίνεται στις αλλαγές του ΑΕΠ των 20 πιο ανεπτυγμένων χωρών και του παγκόσμιου πληθυσμού. Τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι ένα τυχαίο σοκ όπως η πανδημία COVID-19 αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιρροής στη ζήτηση αργού πετρελαίου. Επιπλέον, διερευνούμε την επίδραση των πρόσφατων μέτρων σχετικά με την απανθρακοποίηση και τις επιπτώσεις που αντιμετωπίζει η αγορά αργού πετρελαίου στο μέλλον. Από μια μακροπρόθεσμη προοπτική, οι παγκόσμιοι οικονομικοί δείκτες φαίνεται να εξηγούν πιθανές αλλαγές στη ζήτηση πετρελαίου και τυχαία σοκ, όπως η πρόσφατη πανδημία, έχουν σοβαρό αντίκτυπο στο εμπόριο. Όλες οι αποφάσεις σχετικά με μια μακροπρόθεσμη επένδυση στην αγορά δεξαμενόπλοιων θα πρέπει να λαμβάνονται σε συμμόρφωση με τη μελλοντική ρύθμιση των χαμηλών εκπομπών.
Λέξη κλειδί :Ζήτηση πετρελαίου
Εμπόριο πετρελαίου
Απανθρακοποίηση
Oil demand
Oil trade
Decarbonization
Διαθέσιμο από :2022-02-15 22:11:37
Ημερομηνία έκδοσης :12/07/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-02-15 22:11:37
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stratakis_Vlachou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf