ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Central bank digital currencies: a monetary & banking approach
Εναλλακτικός τίτλος :Ψηφιακά νομίσματα κεντρικής τράπεζας: μία νομισματική & τραπεζική προσέγγιση
Δημιουργός :Konstantinou, Foteini
Κωνσταντίνου, Φωτεινή
Συντελεστής :Pagratis, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Vettas, Nikolaos (Εξεταστής)
Louri-Dendrinou, Eleni (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9152
Περίληψη :Rapid technological progress and digital transformation introduce new opportunities and challenges for the modern financial system. Central banks, aiming to maintain their position as arbiters of future developments, are considering the issuance of Central Bank Digital Currencies (CBDCs). This dissertation attempts to promote clarity on the new term, assessing how CBDCs perform concerning the traditional functions of money and their relationship with existing forms of money, while also providing a structured framework for exploring their potential design. In addition, a comparison between CBDCs and other money-like instruments, such as crypto-assets and stablecoins, is provided. Intensified focus is applied on Diem, the stablecoin project initiated by Facebook. The study also describes the potential impact of CBDCs on the functioning of payment systems, the conduct and effectiveness of the monetary policy, and the maintenance of financial stability. Finally, the effect of CBDCs on the foundations that underpin the operation of the modern financial system is explored, highlighting new dilemmas that may arise regarding its optimum structure and operation.
Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος και ο ευρύς ψηφιακός μετασχηματισμός δημιουργούν συνεχώς νέες ευκαιρίες και προκλήσεις για το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι κεντρικές τράπεζες, στην προσπάθεια τους να παραμείνουν ρυθμιστές των εξελίξεων, εξετάζουν τη δημιουργία νέων, καινοτόμων Ψηφιακών Νομισμάτων Κεντρικής Τράπεζας. Με την παρούσα εργασία, αρχικά επιχειρείται η αποσαφήνιση της έννοιας των Ψηφιακών Νομισμάτων Κεντρικής Τράπεζας, εξετάζοντας κατά πόσο αυτά αποτελούν μια νέα μορφή χρήματος και χαρτογραφώντας τη σχέση τους με τις ήδη υπάρχουσες μορφές χρήματος στην οικονομία. Στη συνέχεια, παρέχεται ένα δομημένο πλαίσιο για τη μελέτη του πιθανού σχεδιασμού τους, το οποίο αναδεικνύει τα πιθανά trade-offs που προκύπτουν από την εισαγωγή τους. Επιπλέον πραγματοποιείται η σύγκριση μεταξύ των Ψηφιακών Νομισμάτων Κεντρικής Τράπεζας και άλλων καινοτόμων μέσων συναλλαγής, όπως τα κρυπτονομίσματα και τα «σταθερά νομίσματα», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση του Diem, του νέου «σταθερού νομίσματος» εμπνευσμένου από το Facebook. Ακολουθεί η περιγραφή των πιθανών επιπτώσεων των Ψηφιακών Νομισμάτων Κεντρικής Τράπεζας στις πληρωμές, στην άσκηση και αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής και στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Τέλος, εξερευνάται η επίδραση της πιθανής εισαγωγής τους στα θεμέλια που διέπουν το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αναδεικνύοντας νέα διλήμματα που προκύπτουν σχετικά με τη βέλτιστη δομή και τη λειτουργία του.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακά νομίσματα
Κεντρική τράπεζα
Χρήμα
CBDC
CBDCs
Money
Digital currencies
Διαθέσιμο από :2022-02-15 21:16:42
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-02-15 21:16:42
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Konstantinou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf