ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The determinants of capital structure of globally-listed shipping companies: empirical evidence of the impact of the environmental performance in the capital structure decision making
Εναλλακτικός τίτλος :Καθοριστικοί παράγοντες της κεφαλαιακής διάρθρωσης διεθνώς εισηγμένων ναυτιλιακών εταιριών: εμπειρικά στοιχεία για την επίδραση της περιβαλλοντικής απόδοσής τους στην κεφαλαιακή τους διάρθρωση
Δημιουργός :Μπάιμπου, Σταυρούλα
Μαυρωνά, Αγγελική
Baimpou, Stavroula
Mavrona, Angeliki
Συντελεστής :Tsouknidis, Dimitris A. (Επιβλέπων καθηγητής)
Androutsopoulos, Konstantinos (Εξεταστής)
Kavousanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :97p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9119
Περίληψη :Η ναυτιλιακή βιομηχανία χαρακτηρίζεται από εγγενή ένταση κεφαλαίου, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη σημαντικών ποσών κεφαλαίων σε επενδύσεις, που αφορούν την αγορά και τη λειτουργία των πλοίων. Η στρατηγική κεφαλαιακής διάρθρωσης κάθε ναυτιλιακής εταιρείας θα πρέπει να είναι μοναδική και ιδιαίτερα προσαρμόσιμη, ακολουθώντας τα χαρακτηριστικά του κλάδου, γεγονός που την καθιστά πολύ σημαντική για τους πλοιοκτήτες και την ανώτατη διοίκηση των ναυτιλιακών εταιρειών. Στόχος της διατριβής μας είναι η παροχή νέων στοιχείων σχετικά με τους παράγοντες που καθορίζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση των διεθνώς εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών, χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα και ένα ευρύτερο δείγμα σε σύγκριση με προηγούμενες μελέτες. Επιπλέον, φιλοδοξούμε να συνεισφέρουμε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία διερευνώντας εάν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των ναυτιλιακών εταιρειών επηρεάζουν την κεφαλαιακή τους δομή, δεδομένης της πολύ αυστηρής και συνεχώς αυξανόμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον παγκοσμιοποιημένο ναυτιλιακό τομέα. Η ανάλυσή μας επικεντρώνεται σε δείγμα 105 διεθνώς εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών και εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση για τη χρονική περίοδο 2000-2020. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής μας έρευνας έδειξαν ότι τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία είναι ένας από τα πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν θετικά το επίπεδο μόχλευσης που μια ναυτιλιακή εταιρεία αποφασίζει να συμπεριλάβει στην κεφαλαιακή της δομή. Θετική συσχέτιση βρέθηκε και μεταξύ του δείκτη μόχλευσης και του δείκτη market to book value. Αντιθέτως, η λειτουργική μόχλευση έχει αρνητική συσχέτιση με τον δείκτη μόχλευσης. Ο κίνδυνος των περιουσιακών στοιχείων δεν βρέθηκε να σχετίζεται με τον δείκτη μόχλευσης των επιχειρήσεων πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών. Τέλος, οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των ναυτιλιακών εταιρειών δεν φαίνεται να επηρεάζουν τις αποφάσεις τους για τη κεφαλαιακή τους διάρθρωση.
Shipping industry is characterized by inherent capital intensiveness, a fact that leads to the need of considerable amounts of external funds in investments, concerning the purchasing and the operation of vessels. The capital structure strategy of each shipping firm should be unique and highly adaptable, following the industry’s characteristics, a fact which makes it a matter of great importance for the ship-owners and the top-management of shipping firms. The objective of our dissertation is firstly the provision of new evidence regarding the factors that determine the capital structure of globally listed shipping companies, using the latest available data and a wider sample compared to previous studies in this topic. Secondly, we aspire to innovate and contribute to the existing literature by exploring whether the environmental performance of shipping companies affects their capital structure, given the very strict and ever-increasing environmental regulation in the globalized shipping sector. Our analysis is focused on a sample of 105 globally listed shipping companies and examines the factors that determine the capital structure for the time period of 2000-2020. Overall, the results of our empirical research illustrated that tangibility is one of the most important elements which affect positively the level of leverage that a shipping company decides to include on its capital structure. That is also the case for the market-to-book ratio. On the other hand, operating leverage is inversely related to the leverage ratio, while asset risk has not found to be associated with the leverage ratio of firms contradicting the finding of previous research. Surprisingly, the environmental performance of shipping firms does not seem to affect their capital structure decisions. Lastly, we perform robustness tests to validate the results of our analysis.
Λέξη κλειδί :Κεφαλαιακή διάρθρωση
Ναυτιλιακές εταιρίες
Mόχλευση
Περιβαλλοντική απόδοση
Δεδομένα πάνελ
Capital structure
Shipping companies
Leverage
Environmental performance
Panel data analysis
Διαθέσιμο από :2022-02-02 23:18:36
Ημερομηνία έκδοσης :06/12/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-02-02 23:18:36
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Baimpou_Mavrona_2021.pdf

Τύπος: application/pdf