ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Interdependence and causal relationships between green bond indices and conventional bond and equity indices
Δημιουργός :Manti, Vasiliki-Paraskevi
Μάντη, Βασιλική-Παρασκευή
Συντελεστής :Chalamandaris, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Tsekrekos, Andrianos (Εξεταστής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :48p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9109
Περίληψη :Green Bonds are a relatively new investment option, but it is apparent that the world needs them. With climate change and other environmental dangers reaching all-time highs in 2021, there has never been more need for investments in environmental sustainability. Green bonds, while quite similar to conventional bonds, go through an exhaustive process of evaluation that decided their environmental appropriateness. This makes them more money and time consuming, but everything points out that they are the future. This paper will first present the concept of Green Bonds, their characteristics as well as their benefits through literature research and then will collect and interpret data on green conventional bonds and equity indices, through statistical analysis.
Τα Πράσινα Ομόλογα είναι μια σχετικά νέα επενδυτική επιλογή. Με την κλιματική αλλαγή και άλλους περιβαλλοντικούς κινδύνους να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά το 2021, δεν υπήρξε ποτέ μεγαλύτερη ανάγκη για επενδύσεις στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Τα πράσινα ομόλογα, ενώ είναι αρκετά παρόμοια με τα συμβατικά ομόλογα, περνούν από μια εξαντλητική διαδικασία αξιολόγησης που κρίνει την περιβαλλοντική τους καταλληλότητα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται αρχικά η έννοια των πράσινων ομολόγων, τα χαρακτηριστικά τους καθώς και τα οφέλη τους μέσω βιβλιογραφικής έρευνας και στη συνέχεια συλλέχθηκαν και ερμηνεύθηκαν δεδομένα για τους δείκτες πράσινων και συμβατικών ομολόγων και τους δείκτες μετοχών, μέσω στατιστικής ανάλυσης.
Λέξη κλειδί :Πράσινα ομόλογα
Δείκτες
Green bonds
Indexes
Διαθέσιμο από :2022-01-27 19:29:08
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-27 19:29:08
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Manti_2022.pdf

Τύπος: application/pdf