ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Entry deterrence and confidence bias
Εναλλακτικός τίτλος :Αποτροπή εισόδου και μεροληψία αυτοπεποίθησης
Δημιουργός :Vlassas, Ioannis
Βλασσάς, Ιωάννης
Συντελεστής :Antoniou, Fabio (Επιβλέπων καθηγητής)
Dioikitopoulos, Evangelos (Εξεταστής)
Zacharias, Eleftherios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :88p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9108
Περίληψη :This dissertation is made for the purpose of researching how confidence biases of both incumbents and entrants can change equilibria and results in entry deterrence models. I start by analysing some important papers on the field of empirical entry deterrence industrial organization across many markets and continue with behavioural economics industrial organization papers regarding many behavioural biases that are manifested among the consumers of the market, the entrants or the incumbents and change significantly the results and the equilibria. Finally for my literature review, I focus on the overconfidence bias of entrepreneurs as well as of consumers.In the main part of my dissertation, I use three main models made by Milgrom and Roberts (1982), Dixit (1979) and Fumagalli and Motta (2013). In those models, I insert a parameter which is used in order to measure either the incumbent’s or the entrant’s bias among two types; an underconfident entrant or incumbent will have a negative number to that parameter, while an overconfident entrant or incumbent will have a positive number to that parameter. For Milgrom and Roberts (1982) I solve the full information game, the asymmetric info game with no bias and a case where the entrant has a confidence bias. For Dixit (1979) as well as Fumagalli and Motta (2013), I analyse the asymmetric info game with no bias as well as two more cases. On all 3 models, the introduction of the confidence parameter may change significantly the resulting profits of the game as well as the decisions of the players, based on the strength of the bias effect and the ease of their original choice.
Αυτή η διατριβή έγινε με σκοπό να ερευνήσει πώς οι μεροληψίες αυτοπεποίθησης τόσο των υπαρχόντων εταιριών του κλάδου όσο και των νεοεισερχόμενων εταιριών μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες και τα αποτελέσματα σε μοντέλα αποτροπής εισόδου. Ξεκινάω αναλύοντας ορισμένες σημαντικές εργασίες στον τομέα της εμπειρικής βιομηχανικής οργάνωσης αποτροπής εισόδου και συνεχίζω με ανάλυση επιστημονικών άρθρων στον τομέα της εμπειρικής βιομηχανικής οργάνωσης σχετικά με πολλές μεροληψίες που εκδηλώνονται μεταξύ των καταναλωτών της αγοράς, των νεοεισερχόμενων ή των υπαρχόντων εταιριών που αλλάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα και τις ισορροπίες των παιγνίων. Τέλος, όσο αναφορά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας μου, επικεντρώνομαι στην έρευνα μεροληψίας υπερβολικής αυτοπεποίθησης τόσο των επιχειρηματιών όσο και των καταναλωτών.Στο κύριο μέρος της διατριβής μου, χρησιμοποιώ τρία κύρια μοντέλα που κατασκευάστηκαν από τους Milgrom και Roberts (1982), Dixit (1979) και Fumagalli and Motta (2013). Σε αυτά τα μοντέλα, εισάγω μια παράμετρο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της μεροληψίας είτε της υπάρχουσας εταιρίας είτε της νεοεισερχόμενης, μεταξύ δύο πιθανών κατηγοριών. Η πρώτη είναι η νεοεισερχόμενη ή υπάρχουσα εταιρία με έλλειψη αυτοπεποίθησης να έχει αρνητικό αριθμό σε αυτήν την παράμετρο, ενώ η δεύτερη είναι η νεοεισερχόμενη ή υπάρχουσα εταιρία να έχει υπερβολική αυτοπεποίθηση και θετικό αριθμό σε αυτήν την παράμετρο. Για το μοντέλο του Milgrom and Roberts (1982) λύνω το παίγνιο πλήρους πληροφόρησης, το παίγνιο ασύμμετρης πληροφόρησης χωρίς μεροληψίες και μια περίπτωση όπου ο συμμετέχων έχει μεροληψία αυτοπεποίθησης. Για το μοντέλο του Dixit (1979), καθώς και για αυτό των Fumagalli and Motta (2013), αναλύω το παίγνιο ασύμμετρης πληροφόρησης χωρίς μεροληψία, καθώς και δύο ακόμη περιπτώσεις. Και στα 3 μοντέλα, η εισαγωγή της παραμέτρου μεροληψίας αυτοπεποίθησης μπορεί να αλλάξει σημαντικά τα κέρδη που προκύπτουν στο παίγνιο, καθώς και τις αποφάσεις των παικτών, με βάση την ισχύ της επιρροής της μεροληψίας και την ευκολία της αρχικής επιλογής τους.
Λέξη κλειδί :Entry deterrence
Confidence bias
Behavioral economics
Overconfidence
Απώθηση εισόδου
Μεροληψία αυτοπεποίθησης
Συμπεριφορική οικονομική
Υπερβολική αυτοπεποίθηση
Διαθέσιμο από :2022-01-27 23:56:32
Ημερομηνία έκδοσης :01/27/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-27 23:56:32
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vlassas_2022.pdf

Τύπος: application/pdf