ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Cultural diversity in shipping industry - the impact on interaction process and performance of crew
Εναλλακτικός τίτλος :Διαφορές κουλτούρας στην ναυτιλία - oι επιπτώσεις στα πληρώματα
Δημιουργός :Kolimenou, Efthymia
Tsapela, Ioanna-Nikolina
Κολημένου, Ευθυμία
Τσαπέλα, Ιωάννα-Νικολίνα
Συντελεστής :Katsaros, Kleanthis (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavousanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Androutsopoulos, Konstantinos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9102
Περίληψη :The authors plan to analyze the cultural diversity phenomenon in the shipping industry, and mainly the manner that it is expressed in different occasions. Moreover, there is going to be analysis upon the cultural diversities forms and how these led to marine accidents based on studies and statistical data. Furthermore, it is going to be examined how the IMO and the Greek shipping industry face the matter and how their attitude toward the matter differs if it differs from the global practices. Finally, proposals will be formulated on how to practically apply cultural diversity awareness education in MET and how to promote cultural diversity awareness in the shipping industry.
Οι συγγραφείς σχεδιάζουν να αναλύσουν το φαινόμενο της πολιτιστικής ποικιλομορφίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία, και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται σε διαφορετικές περιπτώσεις. Επιπλέον, θα γίνει ανάλυση των μορφών πολιτισμικών ποικιλιών και του τρόπου με τον οποίο αυτές οδήγησαν σε θαλάσσια ατυχήματα με βάση μελέτες και στατιστικά δεδομένα. Επιπλέον, θα εξεταστεί πώς αντιμετωπίζει το θέμα ο ΙΜΟ και η ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία και πώς διαφέρει η στάση τους απέναντι στο θέμα αν διαφέρει από τις παγκόσμιες πρακτικές. Τέλος, θα διατυπωθούν προτάσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της εκπαίδευσης ευαισθητοποίησης για την πολιτιστική πολυμορφία στο MET και πώς να προωθηθεί η ευαισθητοποίηση για την πολιτιστική πολυμορφία στη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Λέξη κλειδί :Κουλτούρα
Πληρώματα
Διαφορετικότητα
Diversity
Culture
Crew
Διαθέσιμο από :2022-01-25 10:51:33
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-25 10:51:33
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kolimenou_Tsapela_2021.pdf

Τύπος: application/pdf