ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The volatility of the exchange rates and the impact on the shipping sector
Εναλλακτικός τίτλος :Η μεταβλητικότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών και η επίδραση τους στον κλάδο της ναυτιλίας
Δημιουργός :Gkiaouris, Apostolos
Papadopoulos, Georgios
Γκιαούρης, Απόστολος
Παπαδόπουλος, Γεώργιος
Συντελεστής :Chatzipanagiotou, Panagiotis (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavousanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Moutos, Thomas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
Φυσική περιγραφή :56p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9093
Περίληψη :The goal of this assignment is to present the volatility of exchange rates and theirimplications for the shipping industry through a bibliographic evaluation. Thefollowing is the structure of the work: The first chapter examines the marine economy,the second chapter discusses global shipping, the third chapter describes thesignificance of shipping funding, the fourth chapter explores the importance of parityin shipping and the final chapter reviews the conclusions.
Ο σκοπός που έχει η παρούσα πτυχιακή είναι να παρουσιάσει την αστάθεια τηςσυναλλαγματικής ισοτιμίας και τις επιπτώσεις που παρουσιάζονται στον τομέα τηςναυτιλίας μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η δομή της εργασίας είναι ωςεξής: στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην οικονομία της ναυτιλίας, στοδεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην παγκόσμια ναυτιλία, στο τρίτο κεφάλαιοπαρουσιάζεται η σημασία που έχει η χρηματοδότηση για την ναυτιλία, στο τέταρτοκεφάλαιο παρουσιάζεται η σημασία της ισοτιμίας στην ναυτιλία και τέλοςπαρουσιάζονται τα συμπεράσματα.
Λέξη κλειδί :Shipping
Volatility
Exchange rates
Impact
Ναυτιλία
Μεταβλητικότητα
Συναλλαγματικές ισοτιμίες
Επίδραση
Διαθέσιμο από :2022-01-21 13:06:21
Ημερομηνία έκδοσης :01/20/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-21 13:06:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gkiaouris_Papadopoulos_2021.pdf

Τύπος: application/pdf