ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Study of decarbonisation and environmental sustainability of shipping
Εναλλακτικός τίτλος :Απανθρακοποίηση και περιβαλλοντική βιωσιμότητα στη ναυτιλία
Δημιουργός :Diamantopoulou, Maria
Lazaridou, Pelagia
Διαμαντοπούλου, Μαρία
Λαζαρίδου, Πελαγία
Συντελεστής :Panayides, Photis (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Moutos, Thomas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :58p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9092
Περίληψη :Shipping industry has a significant contribution in the production of CO2, sincevessels, in their majority, still use fossil fuels to power their operation. CO2 emissionsthemselves have a negative impact on the environment as they contribute to thephenomena of global warming and climate change. The purpose of the project is toexamine alternative, more eco-friendly ways to power the vessels. The total CO2output from global shipping was used as the dependent variable and was examinedtogether with the independent variables of: a) eco electric power fleet, b) fleet withscrubbers, f) use of LNG as a fuel and slow steaming for the four main shippingcategories (bulkers, containers, crude and product tankers). The time period chosenfor the students’ research in this project is 2005- 2021. During this time span, whichcovers almost two decades, significant measures for decarbonisation took place alongwith relevant IMO regulations with the most well- known the “IMO 2020”. However,the response in some research questions is based on a smaller time interval because ofinsufficiency of data. Results show that use of eco electric power generators and theuse of LNG as fuel can reduce CO2 output. Same results can be seen also for slowsteaming. Use of scrubbers does not show evidence of reducing CO2 emissions. Thiscan be considered as reasonable, since their main purpose is reducing SOx emissions.Results are discussed further and proposals are made towards academics and businessstakeholders.
Η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει σημαντική συνεισφορά στην παραγωγή διοξείδιο του άνθρακα, αφού τα πλοία στην πλειοψηφία τους, ακόμα συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα για να ενεργοποιούν την λειτουργία τους. Οι ίδιες οι εκπομπές CO2 έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον , καθώς συμβάλλουν στο φαινόμενο της υπερθέρμανσης και της κλιματικής αλλαγής. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει εναλλακτικούς τρόπους, περισσότερο φιλικές στο περιβάλλον, ώστε να λειτουργούν τα πλοία. Η συνολική εκροή CO2 από την παγκόσμια ναυτιλία χρησιμοποιήθηκε ως εξαρτημένη μεταβλητή και εξετάστηκε μαζί με τις ανεξάρτητες μεταβλητές από : α) οικολογική ηλεκτρική ενέργεια του στόλου – πλοίου, β) στόλος με scrubbers, γ) χρήση LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) ως καύσιμο και μείωση ταχύτητας για τις τέσσερεις κύριες κατηγορίες πλοίων (πλοία ξηρού χύδην φορτίου, πλοία με εμπορευματοκιβώτια και πλοία υγρού χύδην φορτίου (crude oil – product tankers). Η χρονολογική περίοδος που επιλέχθηκε για την έρευνά μας είναι η περίοδος 2005-2021. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η οποία καλύπτει σχεδόν δύο δεκαετίες, σημαντικά μέτρα για την απανθρακοποίηση έχουν ληφθεί και με τις σχετικές νομοθεσίες του ΙΜΟ, όπως είναι η συνθήκη «ΙΜΟ 2020». Όμως, λόγω ανεπαρκών δεδομένων κάποιες ερευνητικές ερωτήσεις έχουν απαντηθεί παίρνοντας μικρότερο χρονικό διάστημα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι χρησιμοποιώντας οικολογική ηλεκτρική ενέργεια στις γεννήτριες και χρήση LNG ως καύσιμο, μπορούν να μειώσουν την εκροή CO2. Σημαντικά αποτελέσματα προκύπτουν και με τη μείωση της ταχύτητας. Η χρήση των scrubbers δεν έδειξε ότι μειώνουν την εκπομπή CO2. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί λογικό, από τη στιγμή που ο στόχος τους είναι να μειώσουν τις εκπομπές Οξειδίων του θείου (SOx). Τα αποτελέσματα συζητήθηκαν αναλυτικότερα και διάφορες προτάσεις έλαβαν χώρα ανάμεσα σε ακαδημαϊκά και επιχειρηματικά ενδιαφερόμενα μέρη.
Λέξη κλειδί :Διοξείδιο του άνθρακα
Ναυτιλία
Κλιματική αλλαγή
Υπερθέρμανση του πλανήτη
CO2 emissions
Shipping
Climate change
Global warming
Eco-friendly
Διαθέσιμο από :2022-01-21 15:32:03
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-21 15:32:03
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Diamantopoulou_Lazaridou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf

Diamantopoulou_Lazaridou_2021.zip