ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :SPAC vs traditional IPO: a comparable study
Εναλλακτικός τίτλος :SPAC vs traditional IPO: μια συγκριτική μελέτη
Δημιουργός :Mitropetros, Theodoros
Μητροπέτρος, Θεόδωρος
Συντελεστής :Rompolis, Leonidas (Επιβλέπων καθηγητής)
Episcopos, Athanasios (Εξεταστής)
Leledakis, Georgios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :38p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9078
Περίληψη :This paper attempts to examine the effect of a SPAC Merger IPO on the post-IPO excess total returns of a company, along with post-IPO operational performance and liquidity, in comparison to a traditional IPO. The sample used included companies that went public in the US market during the time period from 01/01/2010 to 01/10/2020, either through the traditional IPO process, or via merger with a public SPAC. The 1st, 2nd and 3rd year after the effective IPO date were the focus of the research. Using the OLS method in our excess total return regressions and running robustness tests that either excluded certain independent variables or extreme value observations, we conclude that in a sample that excludes abnormal returns (i.e., the 2,3% highest and 2,3% lowest valued observations) SPAC IPOs have an estimated positive effect of 9,67% on the 1st year post IPO excess total returns. For years 2 and 3, the estimated effect was -21,69% and -41,77% respectively in our original sample, reinforcing existing findings which suggest that SPAC IPOs have a negative long-term effect on returns. In terms of operating performance, the average change comparison of the Net Cash Flows from Operating Activities showed favourable results for the Traditional IPO companies in the long run. The short-term liquidity analysis results, conducted through a comparison of the average yearly changes of the Working Capital and Quick Ratio indices, indicate a stronger improvement in the short-term liquidity levels of the SPAC Merger IPO companies compared to the Traditional IPO companies.
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην μελέτη της επίδρασης των SPAC Merger IPO στις post-IPO συνολικές υπεραποδόσεις μιας εταιρείας, καθώς επίσης και της post-IPO λειτουργικής απόδοσης και ρευστότητας, συγκιρτικά με ένα Traditional IPO. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε συμπεριλάμβανε εταιρείες που εισήχθησαν στο χρηματιστήριο των Η.Π.Α. το χρονικό διάστημα από 01/01/2010 μέχρι 01/10/2020, είτε μέσω ενός Traditional IPO, είτε μέσω συγχώνευσης με μία εισηγμένη SPAC εταιρεία. Η έρευνα επικεντρώθηκε στον 1ο, 2ο και 3ο χρόνο μετά την ημερομηνία ισχύος του IPO. Χρησιμοποιώντας την Απλή Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων για την παλινδρόμηση των υπεραποδόσεων και προχωρόντας σε αναλύσεις ευαισθησίας των αποτελεσμάτων είτε μέσω εξαίρεσης συγκεκριμένων ανεξάρτητων μεταβλητών είτε μέσω εξαίρεσης παρατηρήσεων με ακραίες τιμές, καταλήγουμε στο ότι, σε ένα δείγμα που εξαιρεί ακραίες αποδόσεις (το ανώτερο 2,3% και το κατώτερο 2,3% των αποδόσεων των παρατηρήσεων), τα SPAC IPOs έχουν μία εκτιμώμενη θετική επίδραση της τάξεως του 9,67% στις post-IPO υπεραποδόσεις του 1ου χρόνου. Για τον 2ο και 3ο χρόνο, η εκτιμώμενη επίδραση ήταν -21,69% και -41,77% αντίστοιχα στο αρχικό δείγμα, ενισχύοντας τα υπάρχοντα ευρήματα που καταλήγουν στο ότι τα SPAC IPOs επιδρούν αρνητικά στις μακροχρόνιες αποδόσεις. Σχετικά με την λειτουργική απόδοση, η σύγκριση των μέσων μεταβολών των Καθαρών Χρηματοροών από την Λειτουργική Δραστηριότητα έδειξε ευνοϊκά μακροχρόνια αποτελέσματα για τα Traditional IPOs. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης βραχυχρόνιας ρευστότητας, η οποία διεξήχθη μέσω σύγκρισης των μέσων ετήσιων μεταβολών στους δείκτες του Κεφαλαίου Κίνησης και του Quick Ratio, έδειξαν σημαντικότερες βελτιώσεις στην βραχυχρόνια ρευστότητα των SPAC Merger IPO εταιρειών συγκριτικά με τις Traditional IPO εταιρείες.
Λέξη κλειδί :IPO
SPAC
Returns
Liquidity
Performance
Αποδόσεις
Ρευστότητα
Διαθέσιμο από :2022-01-20 10:55:52
Ημερομηνία έκδοσης :01/18/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-20 10:55:52
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mitropetros_2022.pdf

Τύπος: application/pdf