ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effect of hedging on firm value: evidence from Greece
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση της αντιστάθμισης στην αξία της επιχείρησης: στοιχεία από την Ελλάδα
Δημιουργός :Trampas, Dimitrios
Τράμπας, Δημήτριος
Συντελεστής :Siougle, Georgia (Επιβλέπων καθηγητής)
Doukakis, Leonidas (Εξεταστής)
Demirakos, Efthymios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :46p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9031
Περίληψη :The purpose of this research is to investigate as to what extent the use of financial derivatives for hedging affects the value of a firm. Derivatives are multi-purposed financial instruments used by firms and individuals for speculation, arbitrage, and risk management. In recent years, the financial derivatives markets have experienced exponential growth. The global outstanding volume has increased by approximately 600% from the end of 1999 to 2021. The rapid growth of the financial derivatives markets as well as their complex nature has contributed to their increased popularity among firms. Managers engage in the use of such instruments to minimize risk hoping that an increase in firm value may result. Over the years researchers have attempted to explain the effect of the use of financial derivatives for hedging on firm value. While some corporate finance theories and empirical studies argue that there is in fact a positive correlation between the two, others find contradicting evidence. Most of the empirical studies on the topic base their analysis on data gathered from nonfinancial firms that operate in large developed markets given the vast availability of information on derivatives, while little attention has been paid to the firms of the emerging economies. This research focuses on the effects of hedging on the values of firms that operate in the Greek economic environment. The sample used, comprises of both financial and nonfinancial firms listed on the Athens Stock Exchange, with observations from an 11-year period. We propose three measures of firm value and consequently three regression models to test our hypothesis, after controlling for several factors that influence value. Consistent with the existing literature, one of three proxies for firm value is Tobin’s Q. We find no evidence in support of the argument that hedging is a value-increasing activity for firms.
Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διερευνήσει κατά πόσο η χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων για αντιστάθμιση επηρεάζει την αξία μιας επιχείρησης. Τα παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά μέσα πολλαπλών χρήσεων που χρησιμοποιούνται από εταιρείες και ιδιώτες για κερδοσκοπία, αρμπιτράζ και διαχείριση κινδύνου. Τα τελευταία χρόνια, οι αγορές χρηματοοικονομικών παραγώγων γνώρισαν εκθετική ανάπτυξη. Ο παγκόσμιος όγκος αυξήθηκε κατά περίπου 600% από τα τέλη του 1999 έως το 2021. Η ταχεία ανάπτυξη των αγορών χρηματοοικονομικών παραγώγων καθώς και ο πολύπλοκος χαρακτήρας τους έχουν συμβάλει στην αυξημένη δημοτικότητά τους μεταξύ των επιχειρήσεων. Οι διευθυντές χρησιμοποιούν τέτοια μέσα για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο ελπίζοντας ότι μπορεί να προκύψει αύξηση της αξίας της εταιρείας.Με τα χρόνια οι ερευνητές προσπάθησαν να εξηγήσουν την επίδραση της χρήσης χρηματοοικονομικών παραγώγων για αντιστάθμιση στην αξία της εταιρείας. Ενώ ορισμένες θεωρίες εταιρικής χρηματοδότησης και εμπειρικές μελέτες υποστηρίζουν ότι στην πραγματικότητα υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο, άλλες βρίσκουν αντικρουόμενα στοιχεία. Οι περισσότερες από τις εμπειρικές μελέτες για το θέμα βασίζουν την ανάλυσή τους σε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε μεγάλες ανεπτυγμένες αγορές δεδομένης της τεράστιας διαθεσιμότητας πληροφοριών για τα παράγωγα, ενώ λίγη προσοχή έχει δοθεί στις επιχειρήσεις των αναδυόμενων οικονομιών.Η παρούσα έρευνα εστιάζει στις επιπτώσεις της αντιστάθμισης κινδύνου στις αξίες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό οικονομικό περιβάλλον. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από χρηματοοικονομικές και μη εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με παρατηρήσεις από μια περίοδο 11 ετών. Προτείνουμε τρεις μετρήσεις της εταιρικής αξίας και κατά συνέπεια τρία μοντέλα παλινδρόμησης για να ελέγξουμε την υπόθεσή μας, αφού ελέγξουμε για διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την αξία. Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ένας από τους τρεις δείκτες για την εταιρική αξία είναι το Q του Tobin. Δεν βρίσκουμε στοιχεία που να υποστηρίζουν το επιχείρημα ότι η αντιστάθμιση είναι μια δραστηριότητα που αυξάνει την αξία για τις επιχειρήσεις.
Λέξη κλειδί :Derivatives
Regression
Tobin
Παράγωγα
Aντιστάθμιση
Aγορές
Διαθέσιμο από :2022-01-10 11:42:02
Ημερομηνία έκδοσης :12/23/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-10 11:42:02
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Trampas_2021.pdf

Τύπος: application/pdf