ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Bail-in regulation and stock market reaction
Εναλλακτικός τίτλος :Eγγύηση στη ρύθμιση και χρηματιστηριακή αντίδραση
Δημιουργός :Michailidis, Kyriakos
Μιχαηλίδης, Κυριάκος
Συντελεστής :Leledakis, Georgios (Επιβλέπων καθηγητής)
Spyrou, Spyros (Εξεταστής)
Georgoutsos, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9025
Περίληψη :In this thesis we discuss bail in regulations and stock market reactions. Starting with analyzing the effectiveness of bail in as a mechanism and the impact it has on financing cost and the impact on the European union. Afterwards, we analyze the institutional framework starting with the single European framework for financial rules and how important it is to strengthening deposit guarantee systems. Then we discuss common recovery and analysis tools and other chapters of the framework rules. The importance of banking union in the Eurozone is the next topic we discuss with the single supervisory mechanism agreement. In the last chapter of the theoretical part, we discuss the complete banking association, the unified analysis mechanism and the financial instrument support and bank recapitalization. In the research part of the thesis we start by reporting the data and methodology of our analysis and then we do the analysis to examine the market reaction of the European bank’s (in Stoxx 600 Europe index) stock prices on a specific date. We aim to examine if regulation changes affect bank prices as a result of the market reaction to new rules.
Σε αυτή τη διατριβή συζητάμε την εγγύηση σε κανονισμούς και τις αντιδράσεις του χρηματιστηρίου. Ξεκινώντας με την ανάλυση της αποτελεσματικότητας της εγγύησης ως μηχανισμού και των επιπτώσεων που έχει στο κόστος χρηματοδότησης και τον αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια, αναλύουμε το θεσμικό πλαίσιο ξεκινώντας από το ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους χρηματοοικονομικούς κανόνες και πόσο σημαντικό είναι για την ενίσχυση των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων.Στη συνέχεια συζητάμε κοινά εργαλεία ανάκτησης και ανάλυσης και άλλα κεφάλαια των κανόνων πλαισίου. Η σημασία της τραπεζικής ένωσης στην Ευρωζώνη είναι το επόμενο θέμα που συζητάμε με τη συμφωνία για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό.Στο τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους, αναλύουμε την πλήρη τραπεζική ένωση, τον ενοποιημένο μηχανισμό ανάλυσης και την υποστήριξη χρηματοπιστωτικών μέσων και την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών.Στο ερευνητικό μέρος της διατριβής ξεκινάμε αναφέροντας τα δεδομένα και τη μεθοδολογία της ανάλυσής μας και στη συνέχεια κάνουμε την ανάλυση για να εξετάσουμε την αντίδραση της αγοράς των τιμών των μετοχών των ευρωπαϊκών τραπεζών (στον δείκτη Stoxx 600 Europe) σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Στόχος μας είναι να εξετάσουμε εάν οι αλλαγές στις ρυθμίσεις επηρεάζουν τις τιμές των τραπεζών ως αποτέλεσμα της αντίδρασης της αγοράς στους νέους κανόνες.
Λέξη κλειδί :Effectiveness
Mechanism analysis
Impact
Αποτελεσματικότητα
Μηχανισμός ανάλυσης
Επιπτώσεις
Διαθέσιμο από :2022-01-10 19:37:35
Ημερομηνία έκδοσης :12/31/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-10 19:37:35
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Michailidis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf