ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Serum uric acid, endothelial function, and small vessel remodeling: a compound association in humans
Εναλλακτικός τίτλος :Ουρικό οξύ, ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και μικροαγγειακή αναδιαμόρφωση: μια συμμιγής σχέση στον ανθρώπινο οργανισμό
Δημιουργός :Alexopoulos, Georgios I.
Αλεξόπουλος, Γεώργιος Ι.
Συντελεστής :Vasdekis, Vassilis (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :70p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9012
Περίληψη :The purpose of this study is to assess whether SUA can provide additional information on the severity of resistance artery remodeling than that obtained from common scores used to define the patient’s cardiovascular CV risk,ans also whether the relationship between SUA and resistance artery remodeling is mediated by endothelial dysfunction and reduced NO availability.
Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αξιολογήσει εάν το ουρικό οξύ μπορεί να παρέχει πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη σοβαρότητα της μικροαγγειακής αναδιαμόρφωσης, σε σχέση με την αρχική πληροφορία που λαμβάνεται από τις κοινές βαθμολογίες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του καρδιαγγειακού κινδύνου του ασθενούς, καθώς και εάν η σχέση μεταξύ ουρικού οξέος και μικροαγγειακής αναδιαμόρφωσης μεσολαβείται από την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και τη μειωμένη διαθεσιμότητα νιτρικού οξειδίου.
Λέξη κλειδί :Mediation analysis
Structural equation modeling
Path analysis
Latent variables
Serum uric acid
Ανάλυση διαμεσολάβησης
Δομικά μοντέλα εξισώσεων
Ανάλυση μονοπατιού
Λανθάνουσες μεταβλητές
Ουρικό οξύ
Διαθέσιμο από :2022-01-03 15:38:25
Ημερομηνία έκδοσης :01/03/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-03 15:38:25
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Alexopoulos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf