ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :An analysis of the effects of US asset management firms on financial stability. Examining the role of financial consultants, wealth managers, artificial intelligence & robo advisors
Εναλλακτικός τίτλος :Ανάλυση των επιπτώσεων των αμερικανικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Εξέταση του ρόλου των χρηματοοικονομικών συμβούλων, των διαχειριστών περιουσίας, της τεχνητής νοημοσύνης και των ρομποτικών συμβούλων
Δημιουργός :Oikonomou, Lamprini
Papaioannou, Vasiliki
Οικονόμου, Λαμπρινή
Παπαϊωάννου, Βασιλική
Συντελεστής :Krintas, Theodore N. (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Manolis G. (Εξεταστής)
Demirakos, Efthymios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :88σ.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Do asset management firms influence the performance of the economy in a market-based financial system like the US economy, and if so, to what extent? What is the industry's future, given the technological changes of the last decade and the use of artificial intelligence? This dissertation provides an overview of the asset management industry as well as an examination of how asset management firms and the activities they engage in can introduce vulnerabilities that pose, amplify, or transmit threats to financial stability. The authors examine the concept, functions, and strategies of asset management, with a particular emphasis on their contribution to US financial stability.By regressing Gross Domestic Product (GDP) on the U.S. unemployment rate, the U.S. dollar index, the S&P 500, the Volatility Index (VIX), and the interest rate and discount rate; and gradually adding as regressors Assets Under Management (AuM) by U.S. firms, the total number of U.S. mutual funds, the number of funds and ETFs in the U.S., and the net asset value (NAV), following this rational approach and the completion of all necessary tests to obtain a more stable model by transforming the variables into other forms, it was concluded that the activity of these companies has a significant impact on the real GDP of the American economy.
Επηρεάζουν οι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων τις επιδόσεις της οικονομίας σε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα βασισμένο στην αγορά, όπως η οικονομία των ΗΠΑ, και αν ναι, σε ποιο βαθμό; Ποιο είναι το μέλλον του κλάδου, δεδομένων των τεχνολογικών αλλαγών της τελευταίας δεκαετίας και της εμφάνισης της τεχνητής νοημοσύνης; Η παρούσα διατριβή παρέχει μια επισκόπηση του κλάδου διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων καθώς και μια εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν μπορούν να εισάγουν τρωτά σημεία που δημιουργούν, ενισχύουν ή μεταδίδουν απειλές για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι συγγραφείς εξετάζουν την έννοια, τις λειτουργίες και τις στρατηγικές της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή τους στη Αμερικάνικη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Με την παλινδρόμηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) με το ποσοστό ανεργίας των ΗΠΑ, τον δείκτη δολαρίου ΗΠΑ, τον δείκτη S&P500, τον δείκτη μεταβλητότητας (VIX) και το επιτόκιο και το προεξοφλητικό επιτόκιο- και τη σταδιακή προσθήκη ως παλινδρομητών των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (AuM) από τις αμερικανικές επιχειρήσεις, του συνολικού αριθμού των αμερικανικών αμοιβαίων κεφαλαίων, του αριθμού των αμοιβαίων κεφαλαίων και των ETFs στις ΗΠΑ, και την καθαρή αξία ενεργητικού (NAV), ακολουθώντας αυτή την ορθολογική προσέγγιση και την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ελέγχων για την απόκτηση ενός πιο σταθερού υποδείγματος με τη μετατροπή των μεταβλητών σε άλλες μορφές, προέκυψε το συμπέρασμα ότι η δραστηριότητα των εν λόγω εταιρειών έχει σημαντική επίδραση στο πραγματικό ΑΕΠ της αμερικανικής οικονομίας.
Λέξη κλειδί :USA
Asset management firms
Financial stability
Robo advisors
Artificial Intelligence
Αμερική
Διαχείριση περιουσίας
Χρηματοπιστωτική σταθερότητα
Ρομποτικοί σύμβουλοι
Τεχνητή νοημοσύνη
Ημερομηνία έκδοσης :31-10-2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-12-17 11:45:05
Ημερομηνία αποδοχής :2021-12-20 12:11:03
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Oikonomou_Papaioannou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf