ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Innovation in shipping: effects on freight rates in the tanker market
Εναλλακτικός τίτλος :Η καινοτομία στη ναυτιλία: οι επιδράσεις στα ναύλα της αγοράς των δεξαμενοπλοίων
Δημιουργός :Iosifelli, Christina
Sgourou, Carolina
Ιωσηφέλλη, Χριστίνα
Σγουρού, Καρολίνα
Συντελεστής :Panayides, Photis (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Manolis (Εξεταστής)
Androutsopoulos, Konstantinos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :This paper analyses the innovation in shipping and its forms, as well as its effects on the freight rates of tanker vessels. We have examined whether the type of the vessel affects the Freight Rates in a 3-year period, starting from May 2019 until October 2021, and how the Freight Rates have changed before and after the implementation of the IMO2020 regulations. The vessel types used are the VLCC, the Suezmax, the Aframax and the Panamax (LR1) in four categories depending on the innovations of each vessel i.e., conventional, eco-type, scrubber-fitted, eco scrubber-fitted. There is a comparison of the eco fleet throughout the years beginning from 2019 until present focusing on eco-indicators such as eco-design vessels, LNG capable vessels and scrubber fitted and retrofitted vessels percentage, which are extracted by Clarkson’s Shipping Intelligence Network (SIN). Then, there is a further analysis regarding their freight rates from 2019 when the charters of the scrubber-fitted vessels initiated to be recorded in Clarkson’s SIN, however the LNG capable vessels are excluded, as there are no data available regarding their freight rates. We performed regression tests for the freight rates and two fuel oils, which showed the correlation of the variables. The fuel oils used were the Very Low Sulphur Fuel Oil (VLSFO) and the Heavy Sulphur Fuel Oil (HSFO). Finally, in the discussion chapter we linked our findings with the research hypotheses that led us to the conclusion, among others, that the freight rates of the eco scrubber-fitted vessels for all the vessel types, currently have a premium to their freight rates against the others, due to their innovative technologies and the ability to use the HSFO, which has a negative coefficient.
Η παρακάτω έρευνα αναλύει την καινοτομία στη ναυτιλία και τις μορφές της, καθώς επίσης και την επίδραση που έχει στα ναύλα των δεξαμενοπλοίων. Εξετάσαμε εάν ο τύπος του πλοίου επηρεάζει τα ναύλα σε μια περίοδο τριών ετών, από το Μάιο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2021 και την επίδραση των κανονισμών IMO2020 στα ναύλα, πριν και μετά την εφαρμογή τους. Οι τύποι των πλοίων που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα VLCC, τα Suezmax, τα Aframax και τα Panamax (LR1) σε τέσσερις κατηγορίες με βάση την καινοτομία του κάθε πλοίου, δηλαδή, συμβατικό, eco, scrubber-fitted, eco scrubber-fitted. Γίνεται μια ποσοστιαία σύγκριση του στόλου από το 2019 μέχρι τώρα, εστιάζοντας σε eco δείκτες, όπως eco-design πλοία, LNG-fuelled πλοία, scrubber fitted και retrofitted πλοία. Στη συνέχεια, εξετάσαμε περαιτέρω τα ναύλα των πλοίων αυτών από το 2019, όταν δηλαδή ξεκίνησαν να καταγράφονται τα ναυλοσύμφωνα των scrubber fitted πλοίων στο Clarkson's. Ωστόσο, δεν υπήρχαν σχετικά δεδομένα για τα LNG-fuelled, οπότε εξαιρέθηκαν. Πραγματοποιήσαμε τεστ παλινδρόμησης για τη σχέση των ναύλων με δύο τύπους καυσίμων (VLSFO & HSFO). Τέλος, συζητήσαμε τα ευρήματά μας, τα οποία συνδέσαμε με τις υπόθεσεις της έρευνας. Καταλήξαμε, μεταξύ άλλων, ότι τα ναύλα των eco scrubber-fitted πλοίων έχουν ένα όφελος σε σχέση με τα ναύλα των υπόλοιπων πλοίων, λόγω των καινοτομιών τους και την δυνατότητα να χρησιμοποιούν HSFO, το οποίο έχει αρνητικό συντελεστή.
Λέξη κλειδί :Freight rates
Tankers
Innovation
IMO2020
Ναύλα
Δεξαμενόπλοια
Καινοτομία
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-12-15 22:02:42
Ημερομηνία αποδοχής :2021-12-16 13:05:40
Δικαιώματα χρήσης :Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Iosifelli_Sgourou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf