ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The reaction of the stock and the options markets to merger and acquisition announcements
Εναλλακτικός τίτλος :Η αντίδραση του χρηματιστηρίου και της αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης σε ανακοινώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών
Δημιουργός :Μαρκουλάκης, Μανούσος
Συντελεστής :Τσεκρέκος, Ανδριανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Καβουσανός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Ρομπόλης, Λεωνίδας (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :84p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8924
Περίληψη :This study offers new evidence on informed trading prior to merger and acquisition announcements from the US stock and options market. It also finds evidence on the preference of investors to the options market when utilizing information regarding a future M&A announcement. Python coding and SQL scripting are employed in order to process and analyze a large sample of stock and options data of US companies involved in the most recent M&A announcements (2006-2020). The initial sample consists of approximately 28,000 acquisitions and 7,900 mergers. The selected US companies are listed in the NYSE or the NASDAQ and are involved in an M&A announcement either as an acquirer, target or merger. The traditional event study methodology is followed measuring abnormal returns, abnormal trading volumes of stocks and options, and abnormal option-to-stock volume ratios. Moreover, implied volatility measurements are used as indicators of abnormal activity in the options market. The use of O/S volume ratio in the traditional event study methodology and on M&A announcements extends the previous research that incorporated this measurement. The analysis of the results indicates that prior to M&A announcements there is abnormal trading activity both in the stock and the options market. The abnormal activity is more salient when measuring abnormal trading volumes of stocks and options across all three groups of firms. Moreover, by measuring the abnormal option-to-stock trading volume ratio, strong evidence has emerged suggesting that the options market is preferred by investors relative to the stock market to utilize their information of an upcoming M&A announcement. The results are robust to different methodological approaches, different metrics of volumes and implied volatilities, different specifications of the benchmark period and different selection of pre-event periods. Furthermore, the general conclusions of the research are not affected by the results of the analysis when a non-clustered and smaller sample of events is selected.
Η έρευνα αυτή παρουσιάζει νέες αποδείξεις για συναλλαγές που βασίζονται σε πληροφόρηση πριν την ανακοίνωση συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε) στο χρηματιστήριο και την αγορά συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεση των Η.Π.Α. Επίσης παρουσιάζει αποδείξεις για την προτίμηση των επενδυτών στην αγορά συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης για την ενσωμάτωση της πληροφόρησης. Για την επεξεργασία και ανάλυση του μεγάλου δείγματος δεδομένων μετοχών και συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης αμερικανικών εταιριών που εμπλέκονται στις πιο πρόσφατες (2006-2020) Σ&Ε χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές προγραμματισμού με τη γλώσσα Python καθώς και SQL. Το αρχικό δείγμα αποτελείται από περίπου 28.000 εξαγορές και 7.900 συγχωνεύσεις. Οι επιλεγμένες αμερικανικές εταιρίες είναι εισηγμένες στο NYSE ή στο NASDAQ και συμμετέχουν είτε ως εξαγοράζουσες ή εξαγοραζόμενες σε μια εξαγορά είτε ως αντισυμβαλλόμενοι σε μια συγχώνευση. Ακολουθήθηκε η παραδοσιακή μεθοδολογία μελέτης γεγονότων και μετρήθηκαν μη κανονικές αποδόσεις, μη κανονικοί όγκοι συναλλαγών μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης και μη κανονικοί λόγοι του όγκου συναλλαγών των δικαιωμάτων προαίρεσης προς τον όγκο συναλλαγών των υποκείμενων μετοχών (O/S). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν μετρήσεις της υπονοούμενης μεταβλητότητας ως ένδειξη μη κανονικής δραστηριότητας στην αγορά συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης. Η χρήση του λόγου O/S στην παραδοσιακή μεθοδολογία μελέτης γεγονότων σε ανακοινώσεις Σ&Ε επεκτείνει προηγούμενες μελέτες που ενσωματώνουν αυτές τις μετρήσεις.Η ανάλυση των αποτελεσμάτων υποδηλώνει μη κανονική δραστηριότητα τόσο στο χρηματιστήριο όσο και στην αγορά συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης πριν από ανακοινώσεις Σ&Ε. Σαφέστερη εικόνα μη κανονικής δραστηριότητας παρατηρείται στις μετρήσεις μη κανονικών όγκων συναλλαγών των μετοχών και των δικαιωμάτων προαίρεσης σε όλους τις ομάδες εταιριών. Οι μετρήσεις του μη κανονικού λόγου O/S έδωσαν σημαντικές αποδείξεις πως η αγορά των δικαιωμάτων προαίρεσης προτιμάται από τους επενδυτές για την ενσωμάτωση της πληροφόρησης σχετικά με επερχόμενη ανακοίνωση Σ&Ε. Οι αναλύσεις ευαισθησίας με χρήση διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων, διαφορετικών μετρικών όγκου συναλλαγών και υπονοούμενης μεταβλητότητας, διαφορετικού προσδιορισμού του σημείου αναφοράς και διαφορετικής επιλογής των περιόδων πριν το γεγονός δεν επηρέασαν τα αποτελέσματα. Παράλληλα τα γενικά συμπεράσματα δεν επηρεάστηκαν όταν από το δείγμα αποκλείστηκαν γεγονότα για τα οποία κατά την περίοδο εκτιμήσεων της κανονικής δραστηριότητας υπήρχαν άλλα γεγονότα ανακοινώσεων εξαγοράς ή συγχώνευσης.
Λέξη κλειδί :Ανακοινώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών
Μελέτη γεγονότων
Χρηματιστήριο
Αγορά συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης
Πληροφόρηση
Merger and acquisition announcements
Event study
Stock market
Options market
Information
Διαθέσιμο από :2021-11-13 11:17:45
Ημερομηνία έκδοσης :08/27/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-11-13 11:17:45
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Markoulakis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf