ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Loan loss provision use: investigating the shift from earnings management to credit risk management
Εναλλακτικός τίτλος :Η χρήση των προβλέψεων απώλειας δανείων: ερευνώντας την αλλαγή από διαχείριση κερδών σε διαχείριση πιστωτικού κινδύνου
Δημιουργός :Gianneli, Athanasia
Γιαννέλη, Αθανασία
Συντελεστής :Drakos, Konstantinos (Επιβλέπων καθηγητής)
Leledakis, Georgios (Εξεταστής)
Spyrou, Spyros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :44p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8915
Περίληψη :Prior research shows that banks have strong incentives to use Loan Loss Provisions for Earnings and Credit Risk Management. We examine whether European Banks use Loan Loss Provisions (LLPs) for this purpose and whether there is a shift in their management between pre and post financial crisis period. We analyze a sample of 120 largest Banks, based on their total assets, for a period of 20 years (1999-2020). The financial crisis of 2008 in banks triggered many discussions regarding the massive losses that hit bank’s loan portfolios. Therefore, we examine our hypotheses splitting our sample in two periods, pre-crisis (1999-2007) and post-crisis (2008- 2009), but we also examine our hypotheses considering the whole sample in total, using an interaction term. Our results indicate that largest banks in Europe use Loan Loss Provisions to manage Earnings in both pre and post crisis period. In addition, regarding Earnings Management no statistically significant difference is appeared in banks’ behavior between before and after the 2008 financial crisis. Regarding Credit Risk Management, our analysis shows that there is evidence in European Banks that Loan Loss Provisions reflect changes in the expected quality of banks’ loan portfolio, measured by the amount of non-performing loans. Furthermore, we noticed through our analysis that there is a statistically significant difference between the pre and post crisis period on how Banks in Europe manage their credit risk ratios, which is probably due to new accounting settings or due to increased supervisory. Overall, our findings are useful to bank supervisors, bank managers and accounting standard setters and as well as in their evaluation of the reported accounting numbers for the financial system in Europe.
Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε για μια περίοδο 20 χρόνων (1999-2020), αν οι 120 μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές τράπεζες χρησιμοποιούν τις προβλέψεις για απώλειες δανείων για διαχείριση κερδών ή πιστωτικού κινδύνου και κατά πόσο υπάρχει αλλαγή στην διαχείριση που κάνουν μεταξύ προ και μετά της οικονομικής κρίσης. Αρχικά εξετάζουμε τις υποθέσεις μας χωρίζοντας το δείγμα μας σε δύο περιόδους, η μια προ κρίσης (1999-2007) και η δεύτερη μετά κρίσης (2008-2020), με την χρήση μιας ψευτομεταβλητής (dummy) και στην συνέχεια εξετάζουμε τις υποθέσεις μας λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο το δείγμα μας, χρησιμοποιώντας έναν όρο αλληλεπίδρασης (interaction term).Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι οι μεγαλύτερες τράπεζες στη Ευρώπη χρησιμοποιούν τις προβλέψεις για απώλειες δανείων για την διαχείριση των κερδών τους, τόσο κατά την περίοδο προ όσο και μετά την οικονομική κρίση, χωρίς να υπάρχει στατιστικά σημαντική αλλαγή στην συμπεριφορά τους μεταξύ των δυο διαστημάτων. Από την άλλη, όσον αφορά την διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, αρχικά, η ανάλυση μας δείχνει πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για διαχείριση πιστωτικού κινδύνου ούτε προ αλλά ούτε και μετά της οικονομικής κρίσης. Εξετάζοντας όμως το δείγμα στο σύνολό του, βλέπουμε ότι υπάρχει διαχείριση πιστωτικού κινδύνου από τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες και ότι οι προβλέψεις για απώλεια δανείων αντικατοπτρίζουν αλλαγές στην αναμενόμενη ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων. Επιπλέον, διαπιστώνουμε πως μάλιστα αυτή η διαχείριση διαφοροποιείται στα δυο διαστήματα που εξετάζουμε, καθώς στην περίοδο μετά κρίσης η διαχείριση που γίνεται είναι μειωμένη, πιθανότατα λόγω των επιπλέον προσπαθειών σωστής λογιστικής απεικόνισης, αλλά και αυξημένης εποπτείας.Συνολικά, τα ευρήματα της παρούσας εργασίας είναι χρήσιμα για την διεύρυνση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας για τις προβλέψεις απώλειας δανείων, διαχείρισης κερδών αλλά και πιστωτικού κινδύνου. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα είναι χρήσιμα για τους επόπτες των τραπεζών, τη διοίκηση των τραπεζών, αλλά και τους ιθύνοντες για την εφαρμογή λογιστικών προτύπων, οι οποίοι αξιολογούν τις δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρώπης.
Λέξη κλειδί :Loan loss provisions
Earnings management
Credit risk management
Financial crisis
Banking
Προβλέψεις απώλειας δανείων
Διαχείριση κερδών
Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου
Οικονομική κρίση
Τράπεζες
Διαθέσιμο από :2021-11-14 21:59:56
Ημερομηνία έκδοσης :11/14/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-11-14 21:59:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gianneli_2021.pdf

Τύπος: application/pdf