ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Trading strategies of assets
Εναλλακτικός τίτλος :Στρατηγικές συναλλαγών περιουσιακών στοιχείων
Δημιουργός :Τουλούμης, Χρήστος
Συντελεστής :Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Παγκράτης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Τοπάλογλου, Νικόλαος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :75σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8884
Περίληψη :Ο όρος Στρατηγική συμπεριλαμβάνει το σύνολο των επενδυτικών θέσεων πουπαίρνουν αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην αγορά. Αυτό συμβαίνει με σκοπό ναεπιτύχουν με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο συγκεκριμένους στόχους. Τέτοιου είδουςστόχοι μπορεί να είναι η αντιστάθμιση κινδύνων, η κερδοσκοπία και διάφορα άλλα. Οιστρατηγικές έχουν την βάση τους στις προσδοκίες στις οποίες έχουν οι επενδυτές.Αυτές οι προσδοκίες έχουν να κάνουν με την εκτίμηση σε σχέση με το μέγεθος (extent)των αναμενόμενων μεταβολών και τις πιθανότητες (likelihood). Επιπλέον, έχουν νακάνουν με την κατεύθυνση του υποκείμενου τίτλου (ουδέτερη, καθοδική ή ανοδική).Στα οικονομικά επένδυση σημαίνει η κατανομή των πόρων από την σημερινήκατανάλωση σε ίσα ποσά με σκοπό να μεγεθυνθούν οι καταναλώσεις του μέλλοντος.Η επένδυση, ως επί των πλείστων είναι μια χρηματοοικονομική ροή. Σε πρώτη φάσηείναι μια χρηματοοικονομική εκροή. Ο στόχος της πρώτης χρηματοοικονομικής εκροήςείναι η χρηματοοικονομική εισροή σε κάποια μελλοντική περίοδο. Αυτό, όμως, ενέχειμια κάποια αβεβαιότητα. Η λογική πίσω από τις επενδύσεις είναι να μεταφέρει έναςεπενδυτής τα εισοδήματα του στο μέλλον. Αυτό σημαίνει πως αναβάλλει να τακαταναλώσει στο παρόν. Ο σκοπός του κάθε επενδυτή είναι να προστατέψει τοκεφάλαιο του έναντι μελλοντικών οικονομικών δυσχερειών, να αυξήσει την ασφάλειατου, να προστατέψει τα κεφάλαια του ενάντια στον πληθωρισμό και να βελτιώσει τοβιοτικό του επίπεδο.Οι ευκαιρίες για κέρδος είναι μεγαλύτεροι, όσο πιο μεγάλος είναι ο κίνδυνος. Για ναεπιλέξει ένας επενδυτής μια στρατηγική επένδυσης δεν αρκεί να υπολογίσει μόνο τομέγιστο κέρδος που μπορεί να προκύψει. Ο επενδυτής πρέπει να λάβει υπόψη του καιτο πιθανό ύψος μίας ζημιάς.Η κοπιαστική και χρόνια ενασχόληση με τις επενδύσεις έκανε τους επενδυτές ναψάξουν και να βρουν εργαλεία και μεθόδους με σκοπό να γίνουν πιο κερδοφόρες οιεπενδύσεις τους. Δύο από αυτές τις μεθόδους είναι τεχνική ανάλυση και η θεμελιώδηςανάλυση.Η εμβάθυνση και η γρήγορη εξέλιξη της χρηματιστηριακής πραγματικότητας έχειεπιβάλει την εφαρμογή επενδυτικών εργαλείων τα οποία είναι σύγχρονα. Τιςτελευταίες δεκαετίες οι κεφαλαιαγορές έχουν γνωρίσει μία εξέλιξη η οποία είναισυγκλονιστική. Αυτό συμβαίνει τόσο σε επίπεδο λειτουργιών όσο και σε επίπεδοδομών. Επιπλέον, συμβαίνει και σε επίπεδο διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών. Μεαυτόν τον τρόπο, είναι δυσνόητη και πολύπλοκη για έναν δυνητικό επενδυτή ηδιαδικασία για να αξιολογήσει μια επενδυτική πρόταση. Έτσι, οι επιστήμονες,κατάφεραν να αναπτύξουν τις κατάλληλες μεθόδους με σκοπό να αξιολογήσουν τιςεπενδυτικές προτάσεις. Τις περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει είτε με απλά είτε μεπερισσότερο πολύπλοκα μοντέλα των μαθηματικών. Με αυτόν τον τρόποεπιτυγχάνονται δύο συνιστώσες. Πρώτον, τηρείται η επιστημονική μεθοδολογία αλλάκαι παρέχονται χρήσιμα αλλά και κατανοητά εργαλεία ανάλυσης. Η επιλογή τηςεπένδυσης και η δυσκολία αξιολόγησης σε ένα οποιοδήποτε χρεόγραφο έγκειται στογεγονός ότι η πλειονότητα των χρεογράφων έχουν αποδόσεις οι οποίες είναι αβέβαιεςκαι αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος. Άρα το βασικό πρόβλημα ενός επενδυτή είναιότι δεν ξέρει σε ποια χρεόγραφα να επενδύσει. Το πρόβλημα, λοιπών, των επενδυτώναποκαλείται «το πρόβλημα της επιλογής του χαρτοφυλακίου». Οι επενδυτές καλούνταινα επιλέξουν το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων από μια πληθώρα διαθέσιμωνχαρτοφυλακίων.Η πεμπτουσία, λοιπόν, της εκάστοτε επένδυσης είναι να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσαστον κίνδυνο και την απόδοση. Αυτό πρέπει να συμβεί με δεδομένο τις προτιμήσεις,τους στόχους και τους πόρους του κάθε διαφορετικού επενδυτή. Η απόδοση και οκίνδυνος είναι δύο διαφορετικές όψεις ενός νομίσματος.
The term Strategy includes all the investment positions thattake those who participate in the market. This is in order toachieve specific goals in the best possible way. Suchgoals can be hedging, speculation and more. Thestrategies are based on the expectations of investors.These expectations have to do with estimation in relation to size.of expected changes and likelihood. In addition, they have todo in the direction of the underlying title (neutral, downward or upward).In financial investment it means the distribution of resources from todayconsumption in equal amounts in order to increase future consumption.Investing, for the most part, is a financial flow. Initiallyis a financial outflow. The goal of the first financial outflowis the financial inflow into some future period. But that involvesa certain uncertainty.The logic behind investing is to transfer oneinvestor his future income. That means postponing themconsume in the present. The purpose of any investor is to protectin the face of future financial difficulties, increase securityto protect its funds against inflation and to improve ithis standard of living.The greater the chances of profit, the greater the risk. Toan investor choosing an investment strategy is not enough to just calculate themaximum profit that can arise. The investor must take into account andthe probable height of a damage.The arduous and chronic investment has made investorslook for and find tools and methods in order to become more profitabletheir investments. Two of these methods are technical analysis and fundamentalanalysis.The deepening and rapid evolution of the stock market reality hasimposes the application of investment tools that are modern. TheIn recent decades, the capital markets have seen a development that isshocking. This happens both at the function level and at the levelstructures. In addition, it happens in terms of available investment options.WithIn this way, it is difficult and complicated for a potential investorprocess to evaluate an investment proposal. Thus, scientists,managed to develop appropriate methods in order to evaluate theminvestment proposals. Most of the time this happens either simply or withmore complex models of mathematics. In this waytwo components are achieved. First, the scientific methodology is observed butand useful but understandable analysis tools are provided.Her choiceinvestment and the difficulty of valuing any securities lies inthe fact that the majority of bonds have yields that are uncertainand that means there is a risk. So the main problem of an investor isthat he does not know in which securities to invest. The problem, of course, of investorsis called "the problem of portfolio selection". Investors are invitedchoose the best investment portfolio from a variety of availableportfolios.The quintessence, then, of each investment is to find the balance betweenin risk and return. This should happen given the preferences,the goals and resources of each different investor. The performance and therisk are two different sides of a coin.
Λέξη κλειδί :Μοντέρνο χαρτοφυλάκιο
Διαφοροποίηση
Αποτελεσματικό σύνολο
Modern portfolio
Markowitz
Tobin
Differentiation
Διαθέσιμο από :2021-10-23 12:09:36
Ημερομηνία έκδοσης :10/20/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-23 12:09:36
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Touloumis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf