ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Technology, education and income inequality
Εναλλακτικός τίτλος :Τεχνολογία, εκπαίδευση και εισοδηματική ανισότητα
Δημιουργός :Manos, Athanasios
Μάνος, Αθανάσιος
Συντελεστής :Kammas, Pantelis (Επιβλέπων καθηγητής)
Kalyvitis, Sarantis (Εξεταστής)
Roumanias, Konstantinos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :42p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8863
Περίληψη :The effect of technological progress on income inequality has been studied and analyzed by a vast array of theoretical and empirical literature. Recognizing the significant role of education in that context, we attempt an approach to the aforementioned relationship through the theoretical framework of a “Race Between Education and Technology” (RBET) for a set of 77 countries, using the Harmonized Learning Outcomes index of Angrist et al. (2021) as a proxy for education and the R&D expenditure and the number of patent applications as proxies for technology. Although we find evidence for the negative relationship between education and income inequality that the RBET suggests, we also find that technology and income inequality are negatively correlated, which contradicts the above theory but is in line with other empirical findings.
Η επίδραση της τεχνολογικής προόδου στην εισοδηματική ανισότητα έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και ανάλυσης σε πλήθος θεωρητικών και εμπειρικών μελετών. Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε την προαναφερθείσα σχέση μέσω του θεωρητικού πλαισίου ενός «Αγώνα Ανάμεσα στην Εκπαίδευση και την Τεχνολογία» (RBET) για ένα σύνολο 77 χωρών, χρησιμοποιώντας τον δείκτη Εναρμονισμένων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων των Angrist et al. (2021) για την προσέγγιση της πλευράς της εκπαίδευσης και τον αριθμό των αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας καθώς και τις δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη για την πλευρά της τεχνολογίας. Παρόλο που βρίσκουμε αποδείξεις για την αρνητική σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και εισοδηματικής ανισότητας, όπως προβλέπει η θεωρία του RBET, βρίσκουμε παράλληλα πως η τεχνολογία και η εισοδηματική ανισότητα σχετίζονται αρνητικά, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την παραπάνω θεωρία αλλά είναι σύμφωνο με άλλα εμπειρικά ευρήματα.
Λέξη κλειδί :Income inequality
Technology
Education
Patents
Research and development (R&D)
Εισοδηματική ανισότητα
Τεχνολογία
Εκπαίδευση
Πατέντες
'Ερευνα και ανάπτυξη
Διαθέσιμο από :2021-10-26 10:40:12
Ημερομηνία έκδοσης :09/30/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-26 10:40:12
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Manos_2021.pdf

Τύπος: application/pdf