ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Covid-19 response policies and corruption: cross-country evidence
Εναλλακτικός τίτλος :Οι πολιτικές αντιμετώπισης της πανδημίας του Covid-19 και η διαφθορά: στοιχεία σε διακρατικό επίπεδο
Δημιουργός :Triantafyllou, Vasileios
Τριανταφύλλου, Βασίλειος
Συντελεστής :Kammas, Pantelis (Επιβλέπων καθηγητής)
Vasilakis, Spyros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :30p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8861
Περίληψη :This paper examines the relationship between Corruption (CPI) and the Covid-19 Response Policies. In particular, a cross-country analysis is runed by estimating the relationship of between the Covid-19 Subtotal Response Expenditures as % GDP (health and non-health sector), the Covid-19 Health Sector Response Expenditures as % GDP and the corruption. Estimating methods used are Ordinary Least Squares (OLS) and Two-Stage Least Squares (2SLS). The latter incorporates an instrumental variable, the “Pandemic Violations of Democratic Standards Index”. The results show a negative and significant effect of corruption on the Subtotal Response expenditures as %GDP and a weak effect of corruption on the Health Sector Response expenditures as %GDP.
Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη σχέση μεταξύ διαφθοράς (CPI) και πολιτικών αντιμετώπισης της πανδημίας του Covid-19. Συγκεκριμένα, διεξάγεται μια ανάλυση μεταξύ χωρών και γίνεται η εκτίμηση της σχέσης μεταξύ των συνολικών δαπανών ανταπόκρισης Covid-19 ως % ΑΕΠ (τόσο αυτών του τομέα υγείας, όσο και αυτών που αφορούν άλλους τομείς) και των δαπανών ανταπόκρισης για τον Covid-19 που σχετίζονται αποκλειστικά με τον τομέα υγείας ως % ΑΕΠ συναρτήσει της διαφθοράς. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι η μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS) και η μέθοδος των Δισταδιακών Ελάχιστων Τετραγώνων (2SLS). Η μέθοδος 2SLS εμπεριέχει μια ως μεταβλητή – εργαλείο (instrument), τον «δείκτη παραβιάσεων δημοκρατικών προτύπων κατά την πανδημία». Τα αποτελέσματα δείχνουν μια αρνητική και σημαντική επίδραση της διαφθοράς στις συνολικές δαπάνες ως % ΑΕΠ για την αντιμετώπιση του Covid-19 και ασθενή επίδραση της διαφθοράς σε αυτές που αφορούν αποκλειστικά τομέα υγείας ως %ΑΕΠ.
Λέξη κλειδί :Covid-19
Corruption
Pandemic
Health sector
Government spending
Διαφθορά
Πανδημία
Τομέας υγείας
Κρατικές δαπάνες
Διαθέσιμο από :2021-10-26 14:54:24
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-26 14:54:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Triantafyllou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf