ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Minilateralism in international economic governance: a comparative analysis between informal and formal minilateralism
Δημιουργός :Καλαφάτη, Ελένη-Μαρία
Συντελεστής :Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπουραντώνης, Δημήτριος (Εξεταστής)
Παγουλάτος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα όπου παρουσιάζονται τα αριθμητικά δεδομένα για την εξαγωγή των στατιστικών που αναφέρονται εντός της
Φυσική περιγραφή :73p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8850
Περίληψη :The topic of this thesis is to provide an analytical framework for assessing minilateral formations. Through the existing literature, we find the characteristics and the facilitating factors of the framework and, by analyzing both informal and formal minilateral formations, we trace those characteristics and facilitating factors that are the most important ones. Regarding the informal minilateralism, three G-x summitries are going to be examined (G7, G8 and G20). Regarding the formal minilateralism, we examine the EU, under the hypothesis that EU is a PTA and acts as a minilateral formation within the context of major international multilateral organizations (WTO, IMF and OECD). Finally, we make an attempt to assess the legitimacy, both the input and the output, of the aforementioned minilateral formations.
Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι να παράσχει ένα αναλυτικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των μειονομερών1 σχηματισμών. Μέσω της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, βρίσκουμε τα χαρακτηριστικά και τους παράγοντες διευκόλυνσης του πλαισίου και, αναλύοντας τόσο τους άτυπους όσο και τους τυπικούς μειονομερείς σχηματισμούς, εντοπίζουμε τα χαρακτηριστικά και τους παράγοντες διευκόλυνσης που είναι οι πιο σημαντικοί. Όσον αφορά την άτυπη μειονομέρεια, θα εξεταστούν τρεις σύνοδοι G-x (G7, G8 και G20). Όσον αφορά την τυπική, εξετάζουμε την ΕΕ, υπό την υπόθεση ότι η ΕΕ είναι μια Προτιμησιακή Εμπορική Συμφωνία και ενεργεί ως μειονομερής σχηματισμός στο πλαίσιο των μεγάλων διεθνών πολυμερών οργανισμών (ΠΟΕ, ΔΝΤ και ΟΟΣΑ). Τέλος, κάνουμε μια προσπάθεια να αξιολογήσουμε τη νομιμοποίηση, τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική, των προαναφερθέντων μειονομερών σχηματισμών.
Λέξη κλειδί :Minilateral relations
Minilateral groups
International economic governance
Μειονομερείς σχέσεις
Μειονομερείς ομάδες
Διεθνής οικονομική διακυβέρνηση
Διαθέσιμο από :2021-10-21 11:58:05
Ημερομηνία έκδοσης :10/20/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-21 11:58:05
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kalafati_2021.pdf

Τύπος: application/pdf