ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :O ρόλος του Ύπατου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η συμβολή του Υ.Ε. στην επίτευξη της πολιτικής συνοχής στην Ε.Ε.
Εναλλακτικός τίτλος :The role of the High Representative of the European Union: the High Representative's contribution to achieving cohesion policy in the European Union
Δημιουργός :Τσούνη, Γαρυφαλλιά-Μαρία
Συντελεστής :Μπουραντώνης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Παγουλάτος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Κατά την διάρκεια της ακαδημαϊκής αυτής έρευνας παρακολουθείται και μελετάται η εξέλιξη καθώς και η πορεία του ρόλου του Ύπατου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης .Ως πρώτος Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ αναδείχθηκε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Javier Solana . Παρακάτω, θα μας απασχολήσουν έννοιες όπως η ΚΕΠΠΑ και η ΚΠΑΑ που είναι άρρητα συνδεδεμένες με την θέση του Υ.Ε στη Κοινή Εξωτερική πολιτική ασφάλειας και τη κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας αντίστοιχα. Δημιουργούνται με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ και διαμορφώνονται σημαντικά ως και την Συνθήκη της Λισαβόνας . Γεγονός άξιο αναφοράς είναι ο διπλός ρόλος του Υ.Ε ,ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έρευνα ωστόσο δε θα μείνει εδώ , θα διευρυνθεί και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα στην επίτευξη της Πολιτικής Συνοχής εντός του εσωτερικού της . Θα εξετασθεί η συνοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ρόλοι και οι ευθύνες που συνοδεύουν τον Ύπατο Εκπρόσωπο και το αν εκείνες είναι υπεύθυνες για την επίτευξη ή μη της συνοχής . Εξαιτίας αυτής της αλληλεπίδρασης του Υ.Ε , έχουν γίνει κατά καιρούς, γνωστοί πολλαπλοί προβληματισμοί σχετικά με τη βιωσιμότητα του ρόλου του Υ.Ε και του κατά πόσο είναι ικανός να φέρει εις πέρας όσες αρμοδιότητες του έχουν ανατεθεί .
During this academic research, the evolution, and the course of the role of the High Representative of the European Union are monitored and studied. Former NATO Secretary General Javier Solana has become the first High Representative for the CFSP. Below, we will be concerned with concepts such as the CFSP and the CSDP which are inextricably linked to the position of H.R in the Common Foreign and Security Policy and the Common Security and Defense Policy respectively. They are created by the Treaty of Amsterdam and are significantly shaped by the Treaty of Lisbon. A fact worth mentioning is the dual role of the HR, as President of the Foreign Affairs Council and as Vice-President of the European Commission. However, the research will not stay here, it will be extended to the European Union itself and more specifically to the achievement of Cohesion Policy within its interior.The coherence of the European Parliament & the European Commission, the roles and responsibilities that accompany the High Representative and whether they are responsible for achieving coherence will be examined. Due to this interaction of the HR, there have been, from time to time, multiple concerns about the viability of the role of the HR and whether it is capable of carrying out all the responsibilities assigned to him.
Λέξη κλειδί :Ύπατος Εκπρόσωπος
Εξωτερική πολιτική
Πολιτική συνοχής
Συνοχή
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
High Representative
Foreign policy
Cohesion policy
European Union (EU)
Ημερομηνία έκδοσης :21-10-2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-21 14:38:29
Ημερομηνία αποδοχής :2021-10-26 09:34:19
Δικαιώματα χρήσης :Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsouni_2021.pdf

Τύπος: application/pdf