ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The economic adjustment programmes for Ireland and Spain: the impact in financial sector and the role of EU institutions
Εναλλακτικός τίτλος :Τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής Ιρλανδίας και Ισπανίας: τα αποτελέσματα στο χρηματοπιστωτικό τομέα και ο ρόλος των ευρωπαϊκών θεσμών
Δημιουργός :Μεκερίδης, Δημήτριος
Συντελεστής :Παγουλάτος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :120σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8834
Περίληψη :Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο δοκιμάστηκε στην περίοδο της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων διάσωσης. Η Ιρλανδία και η Ισπανία καταφέρανε να ολοκληρώσουν εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος τα προγράμματα προσαρμογής που είχαν συνάψει. Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται η δομή των οικονομιών πριν την κρίση χρέους της Ευρωζώνης και οι αιτίες της δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στις δύο χώρες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα σημαντικότερα μέτρα των δύο μνημονίων συνεργασίας και διεξάγεται μία σύγκριση των δύο προγραμμάτων στήριξης. Τέλος γίνεται αξιολόγηση των δύο προγραμμάτων στήριξης, αναλύεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ κατά τη διάρκεια των μνημονίων και παρατίθενται τα αποτελέσματα των προγραμμάτων στο χρηματοπιστωτικό τομέα των δύο χωρών.
EU as whole was tested in the period of Eurozone’s debt crisis, with the design and implementation of financial programmes. Ireland and Spain achieved to complete the adjustment programmes they had signed on time. This dissertation presents the structure of the economies before the debt crisis in the Eurozone and the causations of the fiscal and financial crisis in both countries. Then the most important measures of the two MoUs are presented and a comparison of the two programmes is conducted. Finally, the two financial programmes are evaluated, the role of the European Commission and the ECB during the memoranda is analyzed and the results of the programmes in the financial sector of the two countries are represented.
Λέξη κλειδί :Οικονομικά προγράμματα προσαρμογής
Ευρωζώνη
Ευρωπαϊκοί θεσμοί
Economic adjustment programmes
Eurozone
EU institutions
Διαθέσιμο από :2021-10-19 19:15:24
Ημερομηνία έκδοσης :10/19/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-19 19:15:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mekeridis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf