ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :H πορεία απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς ενέργειας, βάσει της Οδηγίας 2019/944 και του στόχου ορόσημου για το 2050
Εναλλακτικός τίτλος :Τhe process of liberalization of the Greek energy market, based on Directive 2019/944 and on the milestone-target for 2050
Δημιουργός :Μπουρδάνος, Αλέξανδρος Α.
Συντελεστής :Πλιάκος, Αστέριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καρύδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Αναγνωσταράς, Γεώργιος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8830
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να παρουσιαστούν οι στόχοι της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, και την Ε.Ε., βάσει της οδηγίας 2019/944 και των φιλόδοξων στόχων της Ένωσης, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η εργασία, ξεκινάει με μία σύντομη παρουσίαση της ιστορίας του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, τις κινήσεις της Ε.Ε. για την απελευθέρωση της αγοράς, και έπειτα παρουσιάζεται η νέα οδηγία, οι νέοι στόχοι της Ε.Ε. για το κλίμα, και οι όροι που προκύπτουν. Τέλος, υπάρχει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που έγινε, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν το καταναλωτικό κοινό, έχει αφομοιώσεις τους νέους όρους, την απελευθερωμένη αγορά και το κατά πόσο μπορεί να συμμετάσχει στη νέα εποχή.
The purpose of this paper is to present the objectives of the liberalization of the electricity market in Greece, and the EU, based on Directive 2019/944 and the Goals of the Union, to tackle climate change.The paper begins with a brief presentation of the history of electricity in Greece, the strategies of the EU. for market liberalization, and then, the new Directive will be presented, concerning the new EU objectives for the climate. Finally, there is the presentation of the results of the research that was conducted, in order to determine if the public, the prospective consumers, are familiar with the new terms, the liberalized market and whether this market will be an active participant in this new era.
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκή Ένωση
Ηλεκτρική ενέργεια
Α.Π.Ε.
European Union
R.E.S.
Electricity markets
Διαθέσιμο από :2021-10-18 15:24:35
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-18 15:24:35
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Bourdanos_2021.pdf

Τύπος: application/pdf