ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Climate risk, a call for action! The practical implications on the Greek banking industry
Εναλλακτικός τίτλος :Κλιματικός κίνδυνος, επίκληση για δράση! Οι πρακτικές επιπτώσεις στον ελληνικό τραπεζικό τομέα
Δημιουργός :Gkikopouli, Leonidas
Γκικόπουλη, Λεωνίδας
Συντελεστής :Sakellaris, Plutarchos (Επιβλέπων καθηγητής)
Louri-Dendrinou, Eleni (Εξεταστής)
Pagratis, Spyros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :85p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8795
Περίληψη :We are officially in the third decade of the 21st century, and the world is confronting a critical danger that threatens lives, livelihoods, economies and the global financial stability. Climate change is the tragedy in the horizon with widespread environmental, social and economic repercussions and they are already, or they are expected to be felt in every economic sector or geographical region. Yet, reversing the impending climate disaster, decisive action is necessary and substantial effort must be shown by all agents of the economy in order to make a transition towards a sustainable world. In that context, climate risk portfolio management and climate risk assessment are gaining a momentum, since more stakeholders are actively working on unfolding the issue, a modern Ariadne’s thread. However, one economic industry appears to play a vital role on the development of an adequate climate risk assessment framework, the banking sector. In this thesis, we are going to unfold that thread on how climate change creates negative implications that endanger both the economic activity and financial stability, why it is relevant to financial and banking institutions and what are the current risk management practices, tools and recommendations on how to tackle climate change risk. The particularity of this dissertation is that we are going to answer all those crucial questions apropos of the Greek banking sector and especially through the operations of the four systemic Greek banks.
Βρισκόμαστε επίσημα στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα και ο κόσμος αντιμετωπίζει έναν κρίσιμο κίνδυνο που απειλεί ζωές, οικονομίες και την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η κλιματική αλλαγή είναι η τραγωδία στον ορίζοντα με εκτεταμένες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις και είναι ήδη ή αναμένεται να γίνουν αισθητές σε κάθε οικονομικό τομέα ή γεωγραφική περιοχή. Ωστόσο, αντιστρέφοντας την επικείμενη κλιματική καταστροφή, είναι απαραίτητο να καταβληθεί ουσιαστική προσπάθεια από όλους τους παράγοντες της οικονομίας προκειμένου να γίνει μια μετάβαση προς έναν βιώσιμο κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η εκτίμηση των κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή αποκτούν μια δυναμική, καθώς όλο και περισσότεροι φορείς εργάζονται ενεργά για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το ζήτημα. Παρόλα ταύτα, ένας οικονομικός κλάδος φαίνεται να παίζει ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός κατάλληλου πλαισίου εκτίμησης των κλιματικών κινδύνων, ο τραπεζικός κλάδος. Σε αυτήν τη μεταπτυχιακή διατριβή, θα ξεδιπλώσουμε το κουβάρι του νήματος για το πώς η κλιματική αλλαγή δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις που θέτουν σε κίνδυνο τόσο την οικονομική δραστηριότητα όσο και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, γιατί θα πρέπει η κλιματική αλλαγή να αφορά τα χρηματοπιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα και ποιες είναι οι τρέχουσες πρακτικές, εργαλεία και συστάσεις διαχείρισης κινδύνων της κλιματικής αλλαγής. Η ιδιαιτερότητα αυτής της διπλωματικής είναι ότι θα απαντήσουμε σε όλες αυτές τις κρίσιμες ερωτήσεις βάσει του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και κυρίως μέσω των δραστηριοτήτων των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών.
Λέξη κλειδί :Climate change
Sustainable finance
Climate risk management
Greek banking industry
Κλιματική αλλαγή
Βιώσιμη χρηματοοικονομική
Διαχείριση κλιματικού κινδύνου
Ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Διαθέσιμο από :2021-10-14 12:38:04
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-14 12:38:04
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gkikopouli_2021.pdf

Τύπος: application/pdf