ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Communication plan for Niriides Luxurious Suites
Εναλλακτικός τίτλος :Πλάνο επικοινωνίας για την επιχείρηση Niriides Luxurious Suites
Δημιουργός :Ψυχογυιού, Χριστίνα-Αστρινιά
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Λιονάκης, κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :107σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8790
Περίληψη :Σκοπός της διατριβής είναι η δημιουργία ενός πλάνου επικοινωνίας για την επιχείρηση Niriides Luxurius Suites. Ένα τέτοιο πλάνο για να είναι επιτυχημένο θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να μεταφέρονται στο κοινό αρμονικά, συνεπή και ορθά μηνύματα. Αυτή η τεχνική είναι ευρέως γνωστή ως Integrated Marketing Communications. Η παρούσα εργασία παρέχει αρχικά πληροφορίες σχετικά με τη δομή της εργασίας. Η διατριβή δομείται σε έξι κεφάλαια, τα οποία στο σύνολο τους απαρτίζουν το πλάνο επικοινωνίας για την επιχείρηση. Στη συνέχεια της μελέτης, ακολουθείται βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος, με σκοπό τη δημιουργία μιας κατάλληλης θεωρητικής εισαγωγής που θα στηρίξει την ανάπτυξη του πλάνου. Ακόμα, ερμηνεύονται γενικότερες θεωρίες για το μάρκετινγκ και την επικοινωνία, αλλά και πιο εξατομικευμένες έννοιες όπως το Integration Marketing Plan και τα πολυάριθμα εργαλεία του. Εξετάζεται και αναλύεται η μέθοδος SOSTT+4M, η οποία αποτελεί και την κύρια μέθοδο της ανάπτυξης του προγράμματος επικοινωνίας. Ακολουθεί ανάλυση των εργαλείων/τακτικών που θα εφαρμοστούν. Τα κύρια εργαλεία είναι οι Δημόσιες Σχέσεις, το Άμεσο Μάρκετινγκ, η Προώθηση Πωλήσεων, η Διαφήμιση και το Ψηφιακό Μάρκετινγκ, καθώς στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πολλαπλά εργαλεία επικοινωνίας. Αυτές οι τακτικές σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε, η εταιρία να επικοινωνεί σωστά και ορθά την αποστολή, το όραμα, την κουλτούρα και τους στόχους της με ολοκληρωμένο και συνεπή τρόπο στα πολλαπλά σημεία επαφής των καταναλωτών. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται αναλυτικά η υπάρχουσα κατάσταση του οργανισμού, πραγματοποιώντας αρχικά δευτερογενή έρευνα και ακολουθεί η πρωτογενής. Όσον αφορά τη δευτερογενή έρευνα γίνεται ανάλυση τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Επίσης, το σχέδιο επικοινωνιών θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό σε πρωτογενή έρευνα, δηλαδή χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Κλείνοντας την εργασία, στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα βασικά ευρήματα και συμπεράσματα της μελέτης που πραγματοποιήσαμε.
The purpose of the dissertation is to create a communication plan for the company Niriides Luxurius Suites. In order for such a plan to be successful, the necessary steps must be taken to convey to the public harmonious, consistent and correct messages. This technique is widely known as Integrated Marketing Communications. This paper initially provides information on the structure of the work. The dissertation is structured in six chapters, which together form the communication plan for the company. Following the study, a bibliographic review of the topic is followed, in order to create an appropriate theoretical introduction that will support the development of the plan. Also, general theories of marketing and communication are interpreted, as well as more personalized concepts such as the Integration Marketing Plan and its numerous tools. The SOSTT + 4M method is examined and analyzed, which is the main method of developing the communication program. The following is an analysis of the tools / tactics that will be applied. The main tools are Public Relations, Direct Marketing, Sales Promotion, Advertising and Digital Marketing, as this chapter presents the multiple communication tools. These tactics are designed in such a way that the company communicates correctly and correctly its mission, vision, culture and goals in a complete and consistent way to the multiple points of contact of consumers. In addition, the current state of the organization is presented in detail, initially conducting secondary research and then the primary. Regarding the secondary research, an analysis is made of both the internal and external environment in which the company operates. Also, the communication plan will be based largely on primary research, ie the use of a structured questionnaire. Closing the paper, the last chapter presents the main findings and conclusions of the study we conducted.
Λέξη κλειδί :Πλάνο επικοινωνίας
Aποτελεσματικότητα
Εργαλεία επικοινωνίας
Οργάνωση
Iστοσελίδα
Μarketing
Communication plan
Management
Business
Websites
Διαθέσιμο από :2021-10-13 14:57:51
Ημερομηνία έκδοσης :08/31/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-13 14:57:51
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Psychogiou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf