ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The roles of organizational politics and political will in the perceived overqualification - work/career outcome relationship: a moderated mediation analysis
Εναλλακτικός τίτλος :Οι ρόλοι των οργανωτικών πολιτικών και της πολιτικής βούλησης στη σχέση μεταξύ του αντιλαμβανόμενου πλεονάσματος προσόντων και του εργασιακού αποτελέσματος
Δημιουργός :Iliadi, Evangelia
Ηλιάδη, Ευαγγελία
Συντελεστής :Kapoutsis, Ilias (Επιβλέπων καθηγητής)
Thanos, Ioannis (Εξεταστής)
Vakola, Maria (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :101p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8776
Περίληψη :In recent times, more and more employees are confronted by an acute qualification mismatch as the surplus knowledge, skills and abilities that they possess, are contrasted with the low-demanding positions that they occupy. Although a lot of studies have examined the detrimental effects of overqualification, only in the last few years have organizational scholars been motivated to investigate the overqualification mechanisms which lead to a plethora of unfavorable outcomes. In addition, more and more researchers have been realizing the dominant role of organizational politics in the workplace, while scholars are now starting to turn their attention to the construct “political will”. The present research is the first study which presents a moderated mediation model which links overqualification and organizational politics literature. Specifically, we examined both the mediating role of perceptions of organizational politics (POPs) between perceived overqualification (POQ) and work/career outcome (job satisfaction, career satisfaction, turnover intention, work passion) and the possible moderating impact of political will in the relationship of POPs with the dependent variable. Data were gathered by an online self-reported survey through a survey website. A sample of 148 respondents filled out our questionnaire at one time point. Results supported our hypothesis about a positive relation between POQ and POPs. In the matter of our proposed model, results indicated that overqualified employees with low willingness to engage in the political arena demonstrated a stronger adverse indirect effect with regard to their job/career satisfaction and work passion through POPs. However, although the findings demonstrated the mediation role of POPs in the relationship of POQ with turnover intention, our model was not supported with an outcome such as turnover intention.
Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με μια οξεία αναντιστοιχία προσόντων καθώς οι πλεονάζουσες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που διαθέτουν, δεν αξιοποιούνται πλήρως στις θέσεις τις οποίες κατέχουν. Παρόλο που πολλές μελέτες έχουν υποδείξει τις δυσάρεστες συνέπειες του πλεονάσματος προσόντων, οι ερευνητές μόλις τα τελευταία χρόνια διερευνούν τους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από το φαινόμενο αυτό. Επιπρόσθετα, μια αυξανόμενη μερίδα επιστημόνων τονίζει τον κυρίαρχο ρόλο των οργανωτικών πολιτικών, ενώ στρέφει την προσοχή της και στην μελέτη της μεταβλητής «πολιτική βούληση». Η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη μελέτη που παρουσιάζει ένα μοντέλο-γέφυρα στα πεδία μελέτης του πλεονάσματος προσόντων και των οργανωτικών πολιτικών. Συγκεκριμένα, εξετάζεται ο διαμεσολαβητικός ρόλος των αντιλήψεων αναφορικά με τις οργανωτικές πολιτικές (POPs) μεταξύ του αντιλαμβανόμενου πλεονάσματος προσόντων (POQ) και του εργασιακού αποτελέσματος (ικανοποίηση από την εργασία, ικανοποίηση από την καριέρα, πρόθεση αλλαγής της θέσης εργασίας, εργασιακό πάθος), αλλά και η πιθανή επίδραση της πολιτικής βούλησης στην σχέση των POPs με την εξαρτώμενη μεταβλητή. Το σύνολο των δεδομένων συλλέχθηκε μέσω ιστοσελίδας ερευνών, ενώ το πεδίο της έρευνας εκτείνεται σε δείγμα 148 εργαζομένων. Τα ευρήματα υποστήριξαν την υπόθεσή μας σχετικά με την θετική συσχέτιση του POQ με τα POPs. Ενώ, όσον αφορά το προτεινόμενο μοντέλο μας, τα αποτελέσματα υπέδειξαν πως οι εργαζόμενοι με αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων και με περιορισμένη πολιτική βούληση παρουσίασαν εντονότερη δυσαρέσκεια αναφορικά με την εργασία και την καριέρα τους, και μειωμένο εργασιακό πάθος, μέσω του διαμεσολαβητή POPs. Ωστόσο, αν και τα ευρήματα κατέδειξαν το διαμεσολαβητικό ρόλο των POPs στη σχέση του POQ με την πρόθεση αλλαγής της θέσης εργασίας, το μοντέλο μας δεν επιβεβαιώθηκε έχοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή την πρόθεση αλλαγής της θέσης εργασίας.
Λέξη κλειδί :Perceived overqualification
Organizational politics
Political will
Work outcome
Moderated mediation analysis
Αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων
Οργανωτικές πολιτικές
Πολιτική βούληση
Εργασιακά αποτελέσματα
Διαθέσιμο από :2021-10-05 20:21:50
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-05 20:21:50
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Iliadi_2021.pdf

Τύπος: application/pdf