ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :How leaders use technology to influence followers' work outcomes: the mediating role of trust
Εναλλακτικός τίτλος :Πώς οι ηγέτες χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να επηρεάσουν τα αποτελέσματα εργασίας των υφιστάμενων τους: η εμπιστοσύνη ως μεσολαβητής
Δημιουργός :Stavreli, Maria A.
Σταυρέλη, Μαρία Α.
Συντελεστής :Kapoutsis, Ilias (Επιβλέπων καθηγητής)
Thanos, Ioannis (Εξεταστής)
Vakola, Maria (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8773
Περίληψη :The purpose of this thesis is to focus on how leaders can build trust in their followers, especially in the new era the whole world is going through. The outbreak of the pandemic COVID-19 turned out as a catalyst for change and demanded rapid technological developments to help companies to adopt virtuality. Even those that had not yet accepted the impact of industry 4.0, must now adapt through digitalization. Among other things, the pandemic was a massive experiment in teleworking. As teleworking will likely continue long after the pandemic, it is extremely interesting to examine how leaders will be able to inspire confidence and trust in employees, in a technology-mediated way, achieving improved work outcomes under the new circumstances. Pandemic consequences are an extremely new obstacle that companies must face. For this reason, the present thesis aims to provide an answer to the question: “how leaders use technology to influence followers’ work outcomes through trust-building.
Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να επικεντρωθεί στο πώς οι ηγέτες μπορούν να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη στους υφισταμένους τους,ειδικά στη νέα εποχή ολόκληρος ο κόσμος διανύει. Το ξέσπασμα της πανδημίαςCOVID-19 αποδείχθηκε καταλύτης αλλαγών, που απαίτησε γρήγορη τεχνολογικήεξέλιξη. Η πανδημία ήταν ένα τεράστιο πείραμα σχετικά με την τηλεργασία. Καθώς η τηλεργασία πιθανότατα θα συνεχιστεί για πολύμετά την πανδημία, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να εξετάσουμε πώς οι ηγέτες θα είναι σε θέση να εμπνεύσουνεμπιστοσύνη στους υφισταμένους τους, με τεχνολογικό τρόπο, επιτυγχάνοντας βελτιωμένα εργασιακάαποτελέσματα υπό τις νέες συνθήκες. Οι συνέπειες της πανδημίας είναι εξαιρετικά καινούργιες,εμπόδιο που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες. Για το λόγο αυτό, η παρούσα διατριβή στοχεύει να παράσχει μιααπάντηση στην ερώτηση: «πώς οι ηγέτες χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να επηρεάσουν τα αποτελέσματα εργασίας των υφισταμένων τους:μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Λέξη κλειδί :Teleworking
Trust
Mediation
Leaders
Τηλεργασία
Τεχνολογία
Εμπιστοσύνη
Ηγέτης
Αποτελέσματα εργασίας
Διαθέσιμο από :2021-10-03 22:27:28
Ημερομηνία έκδοσης :09/30/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-03 22:27:28
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stavreli_2021.pdf

Τύπος: application/pdf