ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Determinants of fiscal policy response to the COVID-19 pandemic
Εναλλακτικός τίτλος :Παράγοντες δημοσιονομικής πολιτικής στην πανδημία της COVID-19
Δημιουργός :Makris, Nikolaos
Μακρής, Νικόλαος
Συντελεστής :Katsimi, Margarita (Επιβλέπων καθηγητής)
Konstantinou, Panagiotis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8757
Περίληψη :This dissertation discusses some economic aspects of the current pandemic, changes in public finances and the impact on international trade. In addition, emphasis is put on the issue of the policies that were adopted by national and supranational authorities (such as the European Union and the European Central Bank) in order to deal with this issue. More specifically, this paper focuses on the issue of fiscal response and the factors that determined the size of the stimulus. Τhe implemented method is the simple linear regression and the results suggest that more prosperous and democratic countries with institutions promoting the interests of private sector had the greatest fiscal responses, although high public debt to GDP ratio had a restrictive role.
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται ορισμένες πτυχές της οικονομικής διάστασης τηςτρέχουσας πανδημίας , όπως οι μεταβολές των δημοσιονομικών μεγεθών και του διεθνούςεμπορίου Επίσης, γίνεται εκτεταμένη αναφορά στην πολιτική που ακολούθησαν εθνικοί καιδιεθνείς θεσμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως απάντησησε αυτήν την κρίση. Ιδιαίτερα, δίνεται έμφαση στο ζήτημα της δημοσιονομικής πολιτικής καιστους παράγοντες που έπαιξαν ρόλο στο ύψος αυτής της ενίσχυσης. Γι’ αυτό τον σκοπό μέσααπό ένα μοντέλο απλής γραμμικής παλινδρόμησης, διερευνώνται οι πολιτικοί και οικονομικοίπαράγοντες που καθόρισαν το ύψος της δημοσιονομικής πολιτικής. Τα αποτελέσματαυποδεικνύουν ότι εύπορα και δημοκρατικά κράτη με θεσμούς που δεν αντίκεινται στασυμφέροντα του ιδιωτικού τομέα σημείωσαν εκτεταμένες δημοσιονομικές επεκτάσεις παρά τογεγονός ότι το ύψος του δημοσίου χρέους, ως ποσοστό του ΑΕΠ, είχε περιοριστική δράση.
Λέξη κλειδί :Covid-19
Pandemic
Fiscal policy
Πανδημία
Δημοσιονομική πολιτική
Διαθέσιμο από :2021-09-27 12:01:18
Ημερομηνία έκδοσης :09/27/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-09-27 12:01:18
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Makris_2021.pdf

Τύπος: application/pdf